Quản trị dòng tiền – Yếu tố quan trọng hàng đầu trong lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền là quá trình bao gồm các hành động lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh dòng tiền trong doanh nghiệp để tối ưu hoá các nguồn lực sẵn có, đảm bảo tính thanh khoản trong hoạt động kinh doanh, góp phần đạt được mục tiêu kinh doanh đã xác định. Quản trị dòng tiền một cách hiệu quả là yêu cầu vô cùng quan trọng, quyết định trực tiếp đến sự sống còn của cả một doanh nghiệp. Sự thiết hụt tiền mặt ở mức độ nghiêm trọng hoặc sự dư thừa tiền mặt quá mức ở doanh nghiệp đều thể hiện sự yếu kém trong hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp. Vì vậy, cần có sự hoạch định điều khiển sự vận động ra vào của dòng tiền phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo sự cân đối. Bà Nguyễn Thị Thủy – Giảng viên – Hội viên Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA); Hội viên CLB Giám đốc Tài chính Việt Nam đã có buổi chia sẻ với MISA về chủ đề: Quản trị dòng tiền – yếu tố quan trọng hàng đầu trong lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

 

▶ Top 5 vấn đề cần chú ý để quản trị dòng tiền hiệu quả
https://amis.misa.vn/1334/quan-tri-dong-tien-hieu-qua/


▶ Ấn phẩm Business Innovation 01: Lời giải cho bài toán Quản trị tài chính trong bối cảnh kinh tế khó khăn
https://amis.misa.vn/120328/an-pham-business-innovation-01/

▶ Ứng dụng công nghệ tối ưu công tác quản trị tài chính và khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp
https://amis.misa.vn/120142/ung-dung-cong-nghe-toi-uu-cong-tac-quan-tri-tai-chinh-va-khoi-thong-dong-von-cho-doanh-nghiep/

▶ Cẩm nang kiến thức từ Diễn đàn CFO Hà Nội 2024: Định hình tương lai tài chính – Đổi mới, ứng dụng và chuyển đổi
https://ld.misa.vn/act-dinh-hinh-tuong-lai-tai-chinh-2024

▶ Quản trị tài chính là gì? Tổng quan về hoạt động tài chính của doanh nghiệp
https://amis.misa.vn/5926/quan-tri-tai-chinh-la-gi-tong-quan-ve-hoat-dong-tai-chinh-cua-doanh-nghiep/

▶ Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect