SMEs cần làm gì để hạn chế rủi ro vi phạm quy định pháp luật về thuế?

Vi phạm các quy định pháp luật về thuế là một trong số những lo lắng thường trực ở hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ (gọi tắt là “SMEs”). Vậy trong quá trình hoạt động và vận hành của mình, SMEs nên chuẩn bị gì để hạn chế rủi ro này? Bằng kinh nghiệm tư vấn thuế cho rất nhiều SMEs, Ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc vận hành của Công ty TNHH Manabox Việt Nam đã chia sẻ cho SMEs một số giải pháp có thể áp dụng trong công tác kế toán và thuế của SMEs.

 

▶Tổng quan dự thảo Thông tư sửa đổi TT200/2014/TT-BTC
https://amis.misa.vn/103531/tong-quan-du-thao-sua-doi-tt200-2014-tt-btc/


▶Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp SMEs – Góc nhìn từ bộ phận Tài chính – Kế toán
https://amis.misa.vn/106233/chuyen-doi-so-hd-tai-chinh-ke-toan/


▶10+ chiến lược tối ưu lợi nhuận doanh nghiệp SMEs trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu
https://amis.misa.vn/106075/10-chien-luoc-toi-uu-loi-nhuan-doanh-nghiep-smes-trong-thoi-ky-suy-thoai-kinh-te-toan-cau/


▶Khóa học Kế toán quản trị: Đặc trưng và những điều quan trọng phải biết
https://academy.misa.vn/ke-toan-quan-tri-dac-trung-va-nhung-dieu-quan-trong-phai-biet


▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/

 

 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect