Doanh nghiệp làm gì để thích ứng với những thay đổi của quy định kế toán?

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa, hệ thống luật pháp và luật kế toán liên tục được cải tiến và điều chỉnh để phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải cập nhật kịp thời và chính xác những thay đổi này để không bị tụt hậu và mất đi lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Bằng cách nắm bắt và thích ứng với những thay đổi này, doanh nghiệp có thể tránh để tránh rủi ro và nâng cao chất lượng kế toán.                                                                                             

Hãy cùng MISA Academy lắng nghe những chia sẻ của PGS TS Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) về những giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp qua video dưới đây.

 —

▶Tổng quan dự thảo Thông tư sửa đổi TT200/2014/TT-BTC

https://amis.misa.vn/103531/tong-quan-du-thao-sua-doi-tt200-2014-tt-btc/ 

 

▶Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp SMEs – Góc nhìn từ bộ phận Tài chính – Kế toán

https://amis.misa.vn/106233/chuyen-doi-so-hd-tai-chinh-ke-toan/ 

 

▶10+ chiến lược tối ưu lợi nhuận doanh nghiệp SMEs trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu

https://amis.misa.vn/106075/10-chien-luoc-toi-uu-loi-nhuan-doanh-nghiep-smes-trong-thoi-ky-suy-thoai-kinh-te-toan-cau/ 

 

▶ Khóa học Excel cho Kế toán – Các hàm thông dụng

https://academy.misa.vn/excel-cho-ke-toan—cac-ham-thong-dung

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

 

 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect