3 bước kiểm soát hóa đơn của các nhà cung cấp có rủi ro cao về thuế

Gần đây, rất nhiều doanh nghiệp gặp phải tình trạng hóa đơn đầu vào từ các nhà cung cấp có rủi ro cao về thuế như: đã bỏ trốn, đang tạm ngừng kinh doanh, đang làm thủ tục đóng mã số thuế… Vậy để có thể chủ động kiểm soát các rủi ro này, doanh nghiệp nên thực hiện các bước kiểm soát nào? Ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc vận hành của Công ty TNHH Manabox Việt Nam đã chia sẻ ngắn gọn về 3 bước kiểm soát hóa đơn đầu vào từ các nhà cung cấp có rủi ro cao về thuế.

 

▶Tổng quan dự thảo Thông tư sửa đổi TT200/2014/TT-BTC
https://amis.misa.vn/103531/tong-quan-du-thao-sua-doi-tt200-2014-tt-btc/


▶Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp SMEs – Góc nhìn từ bộ phận Tài chính – Kế toán
https://amis.misa.vn/106233/chuyen-doi-so-hd-tai-chinh-ke-toan/


▶10+ chiến lược tối ưu lợi nhuận doanh nghiệp SMEs trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu
https://amis.misa.vn/106075/10-chien-luoc-toi-uu-loi-nhuan-doanh-nghiep-smes-trong-thoi-ky-suy-thoai-kinh-te-toan-cau/


▶ Khóa học Kế toán dành cho nhà quản trị
https://academy.misa.vn/ke-toan-danh-cho-nha-quan-tri


▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/

 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect