Quản trị đội ngũ Sales: Tìm kiếm thói quen hiệu suất cao

Sau khi xác định được mục tiêu là xây dựng văn hóa làm việc hiệu suất cao, bước tiếp theo các nhà quản lý cần quan tâm đó là làm thế nào để xác định được những thói quen, hành vi chủ chốt tác động trực tiếp đến hiệu suất công việc của đội ngũ Sales. Tiếp tục seri Quản trị đội ngũ Sales của ông Đàm Thế Ngọc, trong video này chúng ta sẽ khám phá cách giúp các doanh nghiệp tìm ra các thói quen hiệu suất cao, góp phần nâng cao hiệu suất bán hàng và đóng góp vào sự thành công chung của doanh nghiệp.

▶Ebook: Quản lý đội ngũ bán hàng và bài toán bứt phá doanh thu: Từ góc nhìn của nhà quản lý
https://amis.misa.vn/ld/ebook-quan-ly-doi-ngu-ban-hang  

 

▶Biểu mẫu: Giao mục tiêu và giám sát KPI
https://amis.misa.vn/ld/giao-muc-tieu-va-bam-sat-kpi 

 

▶Biểu mẫu: Xây dựng chính sách tạo động lực cho nhân viên KD
https://amis.misa.vn/ld/bieu-mau-xay-dung-chinh-sach-tao-dong-luc-cho-nvkd 


▶Tài liệu: Hướng dẫn xây dựng cơ chế tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh
https://amis.misa.vn/57341/huong-dan-xay-dung-co-che-tao-dong-luc-cho-doi-ngu-kinh-doanh/ 

 

▶Tài liệu: Xây dựng đội ngũ bán hàng xuất sắc
https://amis.misa.vn/62668/quy-trinh-xay-dung-doi-ngu-ban-hang/ 

 

▶Tài liệu: Bí quyết tăng tỷ lệ chốt sale cho đội ngũ bán hàng
https://amis.misa.vn/53787/tang-ty-le-chot-sale/ 

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/ 

 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect