Quản trị đội ngũ Sales: Duy trì thói quen làm việc hiệu suất cao

Để thay đổi thói quen làm việc một cách mạnh mẽ, công ty Vitalsmarts đã đưa ra phương pháp luận giúp thay đổi gấp 10 lần thói quen của các phòng ban trong doanh nghiệp. Trong video này, hãy cùng MISA tìm hiểu 5 yếu tố trong phương pháp trên để khơi dậy tinh thần và phát huy tối đa năng suất của đội ngũ sales, từ đó giúp hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp tăng trưởng đột phá.

 

▶Ebook: 15 cách tăng năng suất làm việc 

https://amis.misa.vn/15215/cach-tang-nang-suat-lam-viec/ 

 

▶Biểu mẫu: Nâng cao hiệu suất công việc – Yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và bứt phá

https://amis.misa.vn/105612/hieu-suat-cong-viec/ 

 

▶Biểu mẫu: Xây dựng chính sách tạo động lực cho nhân viên KD
https://amis.misa.vn/ld/bieu-mau-xay-dung-chinh-sach-tao-dong-luc-cho-nvkd 


▶Tài liệu: Hướng dẫn xây dựng cơ chế tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh
https://amis.misa.vn/57341/huong-dan-xay-dung-co-che-tao-dong-luc-cho-doi-ngu-kinh-doanh/ 

 

▶Tài liệu: Xây dựng đội ngũ bán hàng xuất sắc
https://amis.misa.vn/62668/quy-trinh-xay-dung-doi-ngu-ban-hang/ 

  

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/ 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect