Chuyển đổi số Hợp đồng số Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa và những lưu...

Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa được tạo lập để hoàn thiện hoặc bổ sung, điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa. Vậy cụ thể phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa là gì? Doanh nghiệp cần tìm hiểu những quy định nào liên quan đến mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa?

I. Khái quát về phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa

phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa là gì

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa được hiểu thế nào?

Hợp đồng mua bán hàng hóa chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật Dân sự 2015Bộ Luật Thương mại 2005, được hiểu là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán. Về phía bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

>>> Xem thêm: Các loại hợp đồng mua bán hàng hóa và pháp luật quy định về loại hợp đồng này

2. Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa được hiểu như thế nào?

Hợp đồng nói chung và hợp đồng mua bán hàng hóa nói riêng có thể kèm theo phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng.

Khoản 1 Điều 403 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định cụ thể về phụ lục hợp đồng như sau:

Điều 403. Phụ lục hợp đồng

1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Từ các căn cứ pháp lý trên, chúng ta có thể hiểu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa là dạng văn bản bổ sung sau ký kết của hợp đồng mua bán hàng hóa, sản phẩm. Tại đây, các bên có thể thỏa thuận những nội dung chi tiết hơn của hợp đồng như bổ sung số lượng, điều chỉnh giá,… giúp cho việc thực hiện hợp đồng được dễ dàng và thuận tiện hơn.

>>> Bài viết liên quan: Phụ lục hợp đồng là gì? Tất cả những thông tin chi tiết về phụ lục hợp đồng

II. Giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa

giá trị pháp lý phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa

Căn cứ Điều 403 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng đó. Như vậy phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa có hiệu lực như hợp đồng mua bán hàng hóa và là một phần không tách rời của hợp đồng chính.

Các bên phải thực hiện việc soạn thảo, giao kết phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa tương tự như giao kết hợp đồng chính, cụ thể:

Giá trị pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hóa
✅Hình thức
  • Vì phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng. Do đó, hình thức của phụ lục hợp đồng phù hợp với hình thức của hợp đồng chính bao gồm:
  • Hợp đồng chính được lập thành văn bản thì phụ lục hợp đồng cũng phải được lập thành văn bản.
  • Hợp đồng chính được công chứng thì phụ lục hợp đồng cũng phải công chứng.
✅Nội dung
  • Nội dung của phụ lục hợp đồng không được vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội. So với hợp đồng mua bán hàng hóa chính:
  • Nội dung của phụ lục trái với thỏa thuận đã nêu tại hợp đồng chính thì các bên phải ghi nhận rõ đó là do các bên đồng ý sửa đổi điều khoản hợp đồng chính hay như thế nào?
  • Nội dung của phụ lục chưa được các bên thỏa thuận trong hợp đồng chính thì các bên phải ghi nhận rõ đó là bổ sung thêm hay như thế nào?

Thông thường việc giao kết phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa thường diễn ra khi các bên triển khai, thực hiện hợp đồng vì thế nội dung phụ lục hợp đồng rất quan trọng khi giải quyết tranh chấp hợp đồng. Do đó, doanh nghiệp cần kiểm tra lại toàn bộ căn cứ như khi ký hợp đồng bao gồm: năng lực dân sự của chủ thể, nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận, không ép buộc, lừa dối để đảm bảo giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng sau khi ký kết.

>>> Xem thêm: Quy định của pháp luật về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa

III. Vai trò của phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa

phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa

Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa có 03 vai trò chính trong quan hệ hợp đồng mua bán giữa các bên tham gia như sau:

– Phụ lục hợp đồng hàng hóa là văn bản được lập ra khi các bên muốn sửa đối, bổ sung những điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

– Phụ lục hợp đồng hàng hóa còn là văn bản chứa đựng những thông tin về các bên tham gia ký kết hợp đồng, nội dung sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết điều khoản của hợp đồng, những cam kết.

– Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa còn là giấy tờ pháp lý có hiệu lực như hợp đồng để ràng buộc quyền lợi, nghĩa vụ của các bên khi tiến hành thực hiện hợp đồng.

IV. Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa được cập nhật mới nhất

mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa

Phần nội dung của phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa phải cung cấp đầy đủ, chính xác và chi tiết nhất những thông tin về các bên tham gia ký kết hợp đồng trước đó (tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản); nội dung quy định chi tiết, bổ sung; lý do lập phụ lục, những cam kết của các bên; thời điểm phát sinh hiệu lực phụ lục, những điều khoản khác.

Các bên tham gia lập phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa phải cam kết những thông tin mà mình cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật cũng như những điều khoản thay đổi trong phụ lục hợp đồng không được trái với hợp đồng mua bán hàng hóa đã ký trước đó.

Dưới đây là mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa được cập nhật mới nhất, MISA AMIS mời doanh nghiệp có thể tham khảo và nhấn vào chữ bên cạnh để: TẢI VỀ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

Căn cứ theo HĐMB số … đã ký kết ngày … tháng … năm …;

Căn cứ theo nhu cầu thực tế 2 bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại trụ sở Công ty …, chúng tôi gồm có:

Bên bán (Bên A)
CÔNG TY:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
Tên người đại diện: Chức vụ:
Địa điểm kinh doanh:
Điện thoại: Fax:
Mã số thuế:
Số tài khoản: Tại ngân hàng:

Bên mua (Bên B)
CÔNG TY:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
Tên người đại diện: Chức vụ:
Địa điểm kinh doanh:
Điện thoại: Fax:
Mã số thuế:
Số tài khoản: Tại ngân hàng:

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng mua bán số … về việc thay đổi nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

Thay đổi các nội dung sau đây của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … đã ký kết:

1.1. Thay đổi số lượng hàng hoá như sau (nếu có):

Thay đổi Điều … của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … như sau:

Bên A bán cho bên B số lượng hàng hoá theo thông tin như sau:

Số TT Tên hàng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng …

Tổng giá trị bằng chữ: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

1.2. Thay đổi lịch trình thời gian và/hoặc địa điểm giao hàng như sau (nếu có):

Thay đổi Điều … của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … như sau:

Bên A giao hàng hóa cho bên B theo lịch trình thời gian và địa điểm như sau:

Số TT Tên hàng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng …

1.3. Nội dung điều chỉnh khác (nếu có):

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

2.1. Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- …

2.2. Các điều khoản khác trong Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … không thay đổi và vẫn có giá trị áp dụng đối với các bên.

2.3. Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là các thông tin quan trọng mà Doanh nghiệp cần biết về phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế số như hiện nay, phần mềm hỗ trợ ký phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa đang dần trở thành phương thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thay thế cho hợp đồng giấy truyền thống bởi một số lợi ích đáng kể như:

  • Tiết kiệm được tới 90% thời gian ký kết
  • Tiết kiệm 85% chi phí
  • Đảm bảo giá trị pháp lý theo pháp luật quy định
  • Đảm bảo tiến độ ký kết ngay trong đại dịch Covid 19

AMIS WeSign 1

MISA tự hào là đơn vị cung cấp nền tảng hợp đồng điện tử AMIS WeSign tiên phong và uy tín nhất, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về giải pháp hỗ trợ ký kết hợp đồng điện tử ưu việt này, doanh nghiệp hãy click ngay vào nút dưới đây để đến với bài viết.

Tìm hiểu thêm về phần mềm AMIS WeSign

Ngoài ra, bạn cũng có thể để lại thông tin trong biểu mẫu bên dưới để được tư vấn trực tiếp. Bộ phận tư vấn của MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.


 

 

Luật sư Nguyễn Xuân Nhất

Các thông tin trong bài viết được tham khảo từ Luật sư Nguyễn Xuân Nhất.

Tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nhất. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật tổng hợp và có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực luật dân sự, luật lao động, luật kinh tế.

 

Xem thêm các nội dung liên quan

>>> Doanh nghiệp có được ký hợp đồng mua bán hàng hóa cá nhân hay không?

>>> Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa 3 bên được viết như thế nào?

>>> Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa và các quy định cần biết

>>> Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa cập nhật mới nhất theo quy định

Lưu ý: Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và không thể thay thế được ý kiến chuyên gia. Bạn đọc vẫn cần tham khảo chuyên gia để có được ý kiến tư vấn chính xác nhất khi đưa ra quyết định.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]