Từ ngày 26/12/2022 đến 31/12/2023

Khách hàng giới thiệu MISA

Giới thiệu ngay
Tìm hiểu chương trình

Người giới thiệu là người đang sử dụng sản phẩm bất kỳ của MISA. Người được giới thiệu nhận giảm trừ 20% giá trị đơn hàng khi mua sản phẩm của MISA.

Đối tượng tham gia

Người giới thiệu là người đang sử dụng sản phẩm bất kỳ của MISA

Người được giới thiệu là người đang có nhu cầu tìm hiểu các giải pháp để quản trị hoạt động tổng thể, hoặc theo phòng ban trong doanh nghiệp

Các bước thực hiện

Quyền lợi người được giới thiệu

Thời gian áp dụng

Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2023
Sản phẩm áp dụng

• Giải pháp quản lý Bán hàng (CRM)
• Giải pháp quản lý Marketing
• Giải pháp quản lý Quy trình
• Giải pháp quản lý Nhân sự
• Giải pháp quản lý Công việc
• Giải pháp quản lý Tài chính - Kế toán
• Giải pháp văn phòng số (Digital Workplace)

Từ ngày 26/12/2022 đến 31/12/2023

Người được giới thiệu nhận giảm trừ 20% giá trị đơn hàng khi mua sản phẩm của MISA.

Giới thiệu cho bạn bè ngay

Người giới thiệu

Người được giới thiệu

1. Người giới thiệu

2. Người được giới thiệu