Chuyển đổi số Hợp đồng số 13+ mẫu hợp đồng dịch vụ chuyên dụng CHUẨN pháp lý cho...

Mẫu hợp đồng dịch vụ được viết như thế nào? Có những nội dung điều khoản nào cần có trong một hợp đồng cung cấp dịch vụ? Mời doanh nghiệp tham khảo thông tin liên quan về vấn đề này trong bài viết sau đây của MISA AMIS.

>>> Xem thêm: Hợp đồng dịch vụ là gì? Quyền và nghĩa vụ các bên như thế nào?

I. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ mới nhất theo quy định hiện hành

Thông thường, nội dung của một hợp đồng dịch vụ sẽ bao gồm các điều khoản do các bên thỏa thuận với nhau về: đối tượng, giá dịch vụ, thời hạn hoàn thành dịch vụ, thời hạn thanh toán,… miễn là các điều khoản này không trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội.

Dưới đây là mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ được soạn thảo theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có thể tham khảo và nhấn vào chữ bên cạnh để: TẢI VỀ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: … /2018/HĐDV/VPLSĐMS

Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại … chúng tôi gồm có:

Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên A):

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bên cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện…………………………………………………………….., bên B đảm nhận và thực hiện………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày … / …/ …

Thời gian dự kiến hoàn thành: là … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ của bên A:

1. Quyền của Bên A:

Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.

Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

2. Nghĩa vụ của bên A:

Cung cấp cho bên B thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.

Trả tiền dịch vụ cho bên B theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

1. Quyền của bên B:

Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên A, phải báo ngay cho bên A.

Yêu cầu bên A trả tiền dịch vụ

2. Nghĩa vụ của bên B:

Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.

Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A.

Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có).

Báo ngay cho bên A về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.

Điều 5. Tiền dịch vụ và phương thức thanh toán:

1. Tiền dịch vụ: Thực hiện công việc tại Điều 1 là: … đồng (Bằng chữ: …), đã bao gồm … % tiền thuế giá trị gia tăng.

2. Phương thức thanh toán: …

Điều 6. Chi phí khác

Chi phí khác hai bên thỏa thuận bổ sung nếu xét thấy cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ

1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên A thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên B biết trước … ngày. Bên A phải trả tiền dịch vụ theo phần dịch vụ mà bên B đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

2. Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Các thoả thuận khác

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có) (Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)

II. Mẫu hợp đồng dịch vụ chuyên dụng cho từng ngành nghề

Tải ngay một số mẫu hợp đồng dịch vụ chuyên dụng cho từng ngành nghề:

III. Những lưu ý khi ký hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia. Do vậy khi thực hiện ký kết các cá nhân, doanh nghiệp cần lưu ý một số điều sau:

 • Bên sử dụng dịch vụ được quyền:
  • Yêu cầu bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm, và các quy định khác đã được thống nhất trong hợp đồng.
  • Đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên cung cấp dịch vụ vi phạm hợp đồng
 • Bên sử dụng dịch vụ được quyền có nghĩa vụ:
  • Cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu cũng như các phương tiện cần thiết nhằm phụ vụ tốt cho công việc
  • Thanh toán các chi phí theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng

Ngoài ra tại điều 521 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định khi hợp đồng thời vụ hết thời hạn nhưng công việc chưa hoàn thành và bên cung cấp dịch vụ biết nhưng không phản đối thì mặc định hợp đồng dịch vụ được tiếp tục theo các điều khoản đã thỏa thuận cho đến khi công việc được hoàn thành.

Trên đây là các thông tin quan trọng mà Doanh nghiệp cần biết về mẫu hợp đồng dịch vụ. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế số như hiện nay, phần mềm hỗ trợ ký hợp đồng dịch vụ đang dần trở thành phương thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thay thế cho hợp đồng giấy truyền thống bởi một số lợi ích đáng kể như:

 • Tiết kiệm được tới 90% thời gian ký kết
 • Tiết kiệm 85% chi phí
 • Đảm bảo giá trị pháp lý theo pháp luật quy định
 • Đảm bảo tiến độ ký kết ngay trong đại dịch Covid 19

AMIS WeSign 1

MISA tự hào là đơn vị cung cấp nền tảng hợp đồng điện tử AMIS WeSign tiên phong và uy tín nhất, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về giải pháp hỗ trợ ký kết hợp đồng điện tử ưu việt này, doanh nghiệp hãy click ngay vào nút dưới đây để đến với bài viết.

Tìm hiểu thêm về phần mềm AMIS WeSign

Ngoài ra, bạn cũng có thể để lại thông tin trong biểu mẫu bên dưới để được tư vấn trực tiếp. Bộ phận tư vấn của MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.


Xem thêm các nội dung liên quan

>>> Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ theo quy định mới nhất

>>> Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ

Lưu ý: Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và không thể thay thế được ý kiến chuyên gia. Bạn đọc vẫn cần tham khảo chuyên gia để có được ý kiến tư vấn chính xác nhất khi đưa ra quyết định.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 3]