Kiến thức Marketing – bán hàng Cách làm báo cáo doanh số bán hàng bằng Excel nhanh chóng...

Cách làm báo cáo doanh số bán hàng bằng Excel nhanh chóng và chính xác

Năng lực của một doanh nghiệp thể hiện qua những con số. Mỗi một thống kê, mỗi một báo cáo sẽ là bài toán dành cho doanh nghiệp trong việc cân bằng các yếu tố đầu vào, đầu ra để có thể tối đa lợi nhuận. Thống kê về doanh thu luôn là một trong những tiêu chí quan trọng để doanh nghiệp hiểu cách làm báo cáo doanh số bán hàng theo định hướng rõ ràng.

cách làm báo cáo doanh số bán hàng 
Cách làm báo cáo doanh số bán hàng

Công việc làm báo cáo doanh số bán hàng luôn là công việc cần đầu tư cũng như cần có những cách làm báo cáo doanh số bán hàng nhanh chóng và hiệu quả.

=>> Xem thêm: Chi tiết từ A-Z về báo cáo bán hàng bạn phải biết

Doanh số bán hàng là một trong những thông số quan trọng của doanh nghiệp, đây là một trong những số liệu mà doanh nghiệp có thể xác định được vị thế của mình đang ở đâu trong từng thời kỳ khác nhau.

Chính vì nắm được cách làm báo cáo doanh số bán hàng hàng tháng sẽ giúp doanh nghiệp có cho mình những cái nhìn tổng quát về sản phẩm của mình. Cũng như có được những biện pháp cụ thể để đẩy mạnh doanh số trong từng thời kỳ khác nhau.

Các chỉ tiêu cần có khi làm báo cáo doanh số bán hàng

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Các khoản giảm trừ doanh thu
 • Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Giá vốn bán hàng
 • Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Doanh thu hoạt động tài chính
 • Chi phí tài chính
 • Chi phí lãi vay
 • Chi phí quản lý kinh doanh
 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
 • Thu nhập khác

Nhìn chung báo cáo doanh số bán hàng  là cần phải có đầy đủ những yếu tố về con số kinh doanh, con số bán hàng cũng như những chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra. Mỗi một con số đều phải được người làm báo cáo thống kê cũng như xem xét thật chi tiết có thể cần phải thông qua các phòng ban khác để thu thập số liệu, bởi vậy công việc thu thập số liệu chính xác sẽ giúp cho việc làm báo cáo doanh số hiệu quả hơn

Những lưu ý trong cách làm báo cáo doanh số bán hàng

Cách làm báo cáo doanh số bán hàng hiệu quả nhất thì người làm báo cáo cần phải lưu ý một vài điểm để tránh sai sót. Việc sai sót trong khi làm báo cáo sẽ dẫn đến nhiều những hậu quả cũng như những thiệt hại trực tiếp đến với doanh nghiệp bởi vậy sau đây là một vài lưu ý khi làm báo cáo doanh thu bán hàng.

 • Tính chính xác và xác thực cao
 • Thống kê đầy đủ các yếu tố
 • Phải có sự cân đối giữa bên Nợ và bên Có
 • Sử dụng đúng các hàm để tính toán
 • Phân chia rõ ràng và đầy đủ các thông tin
 • Phải có sự ăn nhập giữa các số liệu với nhau

Công cụ giúp doanh nghiệp làm báo cáo doanh số bán hàng

Hiện nay sự phát triển của công nghệ thông tin lên cao chính bởi vậy ứng dụng của tin học văn phòng ngày càng cao. Chính bởi vậy mà các con số thống kê các con số báo cáo đều được nhập cũng như xử lý dữ liệu thông qua máy tính. Vậy đâu là cách làm báo cáo nhanh chóng nhất? Excel chính là công cụ đắc lực cho các doanh nghiệp trong quá trình làm báo cáo nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Để sử dụng excel cho công việc làm báo cáo thì người làm báo cáo cần phải có:

 • Những kiến thức cơ bản về excel: Cách kẻ bảng, cách nhập dữ liệu, sử dụng các hàm để tính toán
 • Cài đặt bộ ứng dụng Microsoft Office: Hiện nay thì chỉ cần có bộ ứng dụng phiên bản 2007 dành cho những máy cài Win thấp hơn vẫn có thể sử dụng excel để lập báo cáo một cách thông thường

Cách làm báo cáo doanh số bán hàng bằng excel nhanh chóng

Một vài lưu ý: 

 • Sử dụng các mẫu bảng báo cáo trên excel có sẵn: Cách làm này có thể tiết kiệm được thời gian kẻ bảng cũng như người lập báo cáo chỉ cần điền thông tin và tính toán
 • Tự tạo sẵn những mẫu bảng báo cáo cho các tháng: Thông thường những người làm báo cáo sẽ có cho mình những mẫu giấy tờ sẵn như báo cáo, thông báo,….như vậy sau mỗi kỳ chỉ cần thay đổi các thông số và tính toán giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian
 • Sử dụng hàm khi tính toán: Trong excel có các hàm giúp việc lập báo cáo trở nên nhanh chóng hơn như hàm SUM để tính tổng,…..bởi vậy việc ghi nhớ các hàm cũng như thao tác sử dụng hàm nhanh chóng sẽ giúp cho việc làm báo cáo trở nên thuận tiện hơn
 • Thu thập dữ liệu và xử lý số liệu nhanh chóng sẽ giúp cho việc tạo lập bảng báo cáo thuận tiện và hiệu quả hơn

Cách làm cụ thể

Chỉ tiêu Thuyết minh Số năm nay Số năm trước
A B C 1 2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 IV.08 0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  (10 = 01 – 02) 10
4. Giá vốn hàng bán 11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(20 = 10 – 11)

20
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21
7. Chi phí tài chính 22
– Trong đó: Chi phí lãi vay 23
8. Chi phí quản lý kinh doanh 24
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

(30 = 20 + 21 – 22 – 24)

30
10. Thu nhập khác 31
11. Chi phí khác 32
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  (50 = 30 + 40) 50 IV.09
14. Chi phí thuế TNDN 51
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(60 = 50 – 51)

60

Các cột thông tin của báo cáo doanh số bán hàng

Báo cáo doanh số bán hàng sẽ bao gồm các mục: Các chỉ tiêu báo cáo, Mã số của các chỉ tiêu báo cáo, Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo được thể hiện trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính, Tổng số liệu phát sinh trong năm báo cáo và cuối cùng là Số liệu năm trước để so sánh với báo cáo bán hàng năm nay. Các số liệu này sẽ tương ứng với các cột A, B, C và Cột 1, Cột 2.

Nội dung chi tiết của các chỉ tiêu năm làm báo cáo doanh số bán hàng

Chỉ tiêu báo cáo bao gồm các nội dung như doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ… Nội dung và mã số tương ứng của các yếu tố này là gì?

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 1): Phản ánh tổng doanh thu của doanh nghiệp thông qua các hoạt động bán hàng hóa, thành phần, bất động sản hoặc các dịch vụ khác cung cấp.
 • Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 2): Tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào doanh thu như chiết khấu thương mại, hàng bị trả, thuế, giảm giá hàng bán…
 • Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10): Doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản giảm trừ trong bản báo cáo.
 • Giá vốn bán hàng (MS 11): Tổng giá vốn của hàng hóa, giá thành sản xuất của thành phần đã bán, chi phí trực tiếp cung cấp chi phí được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm vốn hàng bán.
 • Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 20): Số chênh lệch giữa doanh thu thuần với giá vốn hàng bán phát sinh trong năm báo cáo.
 • Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21): Lũy kế số phát sinh bên Nợ của TK 515 đối với bên có TK 911 trong năm báo cáo trên Sổ cái.
 • Chi phí tài chính (MS 22): Lũy kế số phát sinh bên Có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK 911 trong năm báo cáo trên Sổ cái.
 • Chi phí lãi vay (MS 23): Chi phí lãi vay phải trả của doanh nghiệp trong năm báo cáo.
 • Chi phí quản lý kinh doanh (MS 24): Tổng chi phí phát sinh trong quá trình kinh trong trong năm báo cáo.
 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (MS 30): Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Thu nhập khác (MS 31): Được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ của TK 711 đối ứng với bên có của TK 911.
 • Chi phí khác (MS 32): Tổng số phát sinh bên Có của TK 811 đối ứng với bên Nợ của TK 911.
 • Lợi nhuận khác (MS 40): Số chênh lệch giữa thu nhập khác với chi phí khác phát sinh trong năm báo cáo.
 • Tổng lợi nhuận trước thuế (MS 50): Tổng Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và các lợi nhuận khác.
 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (MS 51): Căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có TK 821 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán
 • Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (MS 60): Tổng số lợi nhuận thuần sau thuế của doanh nghiệp

Nhìn chung để có thể có báo cáo doanh số bán hàng nhanh chóng và hiệu quả nhất thì doanh nghiệp nên ứng dụng công nghệ thông tin cũng như kỹ thuật máy tính để xử lí các số liệu. Trong đó excel sẽ giúp giải quyết các con số nhanh chóng và chính xác đến 70%. Bởi vậy mà các nhân viên văn phòng hiện nay đều phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về các ứng dụng văn phòng cũng như các cách làm báo cáo doanh số bán hàng nhanh chóng và hiệu quả nhất.

>> Xem thêm: Phần mềm CRM, phần mềm hữu ích giúp doanh nghiệm quản lý khách hàng và doanh số bán hàng hiệu quả

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này