Kiến thức nhân sự Chiến lược nhân sự Mô hình 5Ps của Schuler trong quản trị nguồn nhân lực

Mô hình 5Ps của Schuler giúp tổ chức xây dựng một chiến lược nhân sự mạnh mẽ và đảm bảo rằng các yếu tố liên quan tương tác với nhau để đạt được hiệu suất và thành công cao nhất. Vậy chúng tương tác với nhau ra sao, thông qua bài viết dưới đây của MISA AMIS HRM bạn sẽ có câu trả lời.

Tải miễn phí – Tổng hợp biểu mẫu Nhân sự Dành riêng cho HR

1. Giới thiệu mô hình 5Ps của Schuler

Mô hình 5Ps của Schuler ra đời năm 1992 nhằm giải thích sự tương quan giữa quản trị nguồn nhân lực và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Mô hình này được xây dựng dựa trên nhận thức về tầm quan trọng của nhân sự trong việc đạt được thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Mô hình 5Ps
Mô hình 5Ps

Mô hình 5Ps tập trung vào năm hoạt động nhân sự quan trọng gồm: 

  • Philosophy (Quan điểm)
  • Policies (Chính sách)
  • Programs (Chương trình)
  • Practices (Hoạt động) 
  • Process (Quy trình)

Mô hình 5Ps nhấn mạnh sự tương tác phức tạp giữa các hoạt động nhân sự để tạo ra một hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiệu quả. Các yếu tố này không hoạt động độc lập mà ảnh hưởng lẫn nhau để đáp ứng mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Mô hình 5Ps cung cấp một khung khái niệm toàn diện để hiểu và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp xác định mối quan hệ giữa mục tiêu chiến lược và hoạt động nhân sự, từ đó định hướng và phát triển các chính sách, chương trình và quy trình nhân sự phù hợp.

Bên cạnh đó, mô hình 5Ps có thể được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và quy mô doanh nghiệp khác nhau. Nó giúp tổ chức xây dựng và duy trì một môi trường làm việc có hiệu suất cao, tạo điều kiện thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng và cạnh tranh trên thị trường. Mô hình này cũng đề cao sự tham gia và sự tương tác giữa các bộ phận và nhân viên trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh.

>>> Xem thêm: Mô hình OKR là gì? Quản trị mục tiêu theo kết quả then chốt

2. Các yếu tố trong mô hình 5Ps của Schuler

2.1 Các yếu tố từ môi trường và doanh nghiệp

Trong mô hình 5Ps của Schuler, các yếu tố từ môi trường và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và ảnh hưởng đến các yếu tố khác trong mô hình.

Chiến lược doanh nghiệp: Chiến lược doanh nghiệp định hướng và xác định mục tiêu, hướng đi của doanh nghiệp. Nó bao gồm các quyết định chiến lược như mở rộng thị trường, đổi mới sản phẩm, tăng cường hiệu suất hoặc tạo ra lợi thế cạnh tranh. Chiến lược doanh nghiệp là cơ sở để xác định nhu cầu nhân sự và định hình các hoạt động nhân sự phù hợp.

các yếu tố trong mô hình 5Ps
Chiến lược doanh nghiệp là cơ sở để định hình hoạt động nhân sự

Bối cảnh doanh nghiệp: Bối cảnh doanh nghiệp bao gồm các yếu tố ngoại vi và nội vi mà doanh nghiệp hoạt động trong đó. Điều này có thể bao gồm các yếu tố như thị trường, công nghệ, văn hóa tổ chức, kinh tế, chính trị, pháp luật và xã hội. Bối cảnh doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc xác định nhu cầu nhân sự, quyết định chính sách và chương trình, và cách thực hiện các hoạt động nhân sự.

Đặc điểm môi trường: Môi trường kinh doanh và môi trường lao động có các đặc điểm riêng mà doanh nghiệp cần xem xét. Điều này bao gồm các yếu tố như cạnh tranh, yêu cầu về kỹ năng và nhân lực, xu hướng thị trường, sự thay đổi công nghệ, yêu cầu pháp lý và quy định, các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động nhân sự. Đánh giá đặc điểm môi trường giúp doanh nghiệp hiểu và đáp ứng một cách phù hợp đối với các thách thức và cơ hội.

Nhu cầu kinh doanh chiến lược: Các tuyên bố trong tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược doanh nghiệp được cụ thể hóa thành các mục tiêu kinh doanh chi tiết, rõ ràng. 

2.2 Các yếu tố 5P

Các hoạt động quản trị nhân sự trong mô hình 5Ps
5 hoạt động quản trị nhân sự trong mô hình 5Ps

Philosophy (Quan điểm): Đây là triết lý quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nó xác định các giá trị, niềm tin và nguyên tắc cơ bản mà doanh nghiệp áp dụng trong việc quản lý nhân sự. Quan điểm này có thể bao gồm việc coi trọng sự phát triển cá nhân, tạo ra môi trường làm việc cởi mở và đáng tin cậy, khuyến khích sự đa dạng và sáng tạo, các giá trị khác liên quan đến nhân sự.

Policies (Chính sách): Đây là các quy định và hướng dẫn quản trị nguồn nhân lực. Chính sách này định rõ các quy tắc và tiêu chuẩn áp dụng trong các lĩnh vực như tuyển dụng, đánh giá hiệu suất, đào tạo và phát triển, đền bù và phúc lợi, quản lý hiệu quả nhân lực và các lĩnh vực khác liên quan đến nhân sự.

Programs (Chương trình): Đây là các chương trình và hoạt động cụ thể được thiết kế và triển khai để đáp ứng các nhu cầu quản trị nhân sự. Chương trình có thể bao gồm kế hoạch phát triển nhân tài, chương trình đào tạo và học tập, chương trình tạo động lực và thăng tiến nghề nghiệp, chương trình thúc đẩy sự đa dạng và bình đẳng, và các chương trình khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự.

Practices (Hoạt động): Đây là các hoạt động và thông lệ hàng ngày của quản trị nhân sự. Nó bao gồm các hoạt động như tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất, xây dựng văn hóa tổ chức, quản lý sự thay đổi, các hoạt động khác để quản lý và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp.

Process (Quy trình): Đây là các quy trình làm việc liên quan đến quản trị nhân sự. Nó bao gồm các bước để thực hiện các hoạt động nhân sự một cách có hệ thống và hiệu quả. Process có thể bao gồm quy trình tuyển dụng, quy trình đánh giá hiệu suất, quy trình phát triển nhân tài, quy trình quản lý sự thay đổi và các quy trình khác liên quan đến quản trị nhân sự.

Các yếu tố 5P này tương tác và tạo nên một hệ thống quản trị nhân sự toàn diện trong doanh nghiệp. Chúng cung cấp cơ sở lý thuyết và hướng dẫn thực tiễn cho việc xây dựng và phát triển các chính sách, chương trình và quy trình nhân sự nhằm đáp ứng các nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp.

3. Mô hình 5Ps của Schuler giải quyết các vấn đề gì?

Mục tiêu

Mô hình 5Ps giúp liên kết mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp với hoạt động quản trị nhân sự. Nó đảm bảo rằng các hoạt động nhân sự được thiết kế và triển khai để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, bao gồm việc tăng cường hiệu suất, phát triển nhân tài, xây dựng văn hóa tổ chức và đảm bảo sự cạnh tranh và bền vững trong môi trường kinh doanh.

Con người

Mô hình 5Ps nhấn mạnh vai trò quan trọng của con người trong quản trị nhân sự. Nó định rõ vai trò, trách nhiệm, định hình hành vi của cá nhân và nhóm làm việc để đảm bảo sự đóng góp tối đa và phát triển cá nhân trong tổ chức. Mô hình cũng khuyến khích sự tham gia và tương tác của người lao động trong quá trình xác định vai trò và định hình các hoạt động nhân sự.

Yếu tố con người trong mô hình 5Ps
Con người là yếu tố không thể thiểu trong mô hình 5Ps

Nguyên tắc

Mô hình 5Ps xây dựng trên cơ sở của các nguyên tắc và giá trị quản trị nhân sự. Nó định rõ triết lý quản trị nguồn nhân lực và đưa ra các nguyên tắc và tiêu chuẩn để hướng dẫn các quyết định và hoạt động nhân sự. Nguyên tắc này có thể liên quan đến công bằng, đạo đức, sự đa dạng, sự tôn trọng và sự phát triển cá nhân.

Quy trình

Mô hình 5Ps cung cấp các quy trình và quy trình làm việc để thực hiện các hoạt động nhân sự. Quy trình này bao gồm các bước và phương pháp cụ thể để đảm bảo tính hệ thống và hiệu quả trong quản trị nhân sự. Chúng giúp tổ chức triển khai các chính sách, chương trình và hoạt động nhân sự một cách có kế hoạch và có cơ sở lý thuyết.

Chất lượng

Mô hình 5Ps đặc biệt quan tâm đến chất lượng quản trị nhân sự. Nó đảm bảo rằng các hoạt động nhân sự được thiết kế và triển khai một cách chất lượng và đạt được các kết quả đầu ra mong đợi. Mô hình này khuyến khích việc áp dụng các tiêu chuẩn và tiêu chí chất lượng trong các hoạt động nhân sự và đánh giá hiệu quả của chúng.

>>> Xem thêm: DISC là gì? 4 nhóm tính cách cá nhân của DISC bạn cần biết

4. Kết luận

Mô hình 5Ps của Schuler là một mô hình hữu ích để quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức. Mô hình này cung cấp cho doanh nghiệp một cách tiếp cận toàn diện để quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

Với sự hỗ trợ của mô hình 5Ps, công ty có thể đạt được sự hiệu quả và cạnh tranh trong việc quản lý nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ nhân viên đáng tin cậy và đáp ứng nhanh chóng các thay đổi trong môi trường kinh doanh. Đây là một công cụ quan trọng mà doanh nghiệp nên sử dụng để nâng cao hiệu suất và thành công của mình.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]