PHIM GIỚI THIỆU NỀN TẢNG MISA AMIS

Phim tổng quan về nền tảng MISA AMIS
video amis
MISA AMIS là 1 nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất online đáp ứng đầy đủ mọi nghiệp vụ quản trị tại doanh nghiệp, các nghiệp vụ tích hợp với nhau thành một hệ thống hợp nhất gồm: Kế toán; Nhân sự; Bán hàng; Sản xuất; Công việc; Truyền thông; Tri thức; Sáng kiến; Hành chính; Website. Giúp DN tự động hóa, nâng cao năng suất, gia tăng lợi nhuận.