Mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc mới nhất

30/05/2023

Loading

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị là một trong những mẫu văn bản sử dụng phổ biến tại doanh nghiệp. Vậy mẫu biên bản này cần có nội dung như thế nào và cần lưu ý những vấn đề gì khi lập mẫu. Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu bài viết dưới đây để cập nhật mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc chuẩn 2022.

1. Biên bản bàn giao thiết bị là gì?

Biên bản bàn giao thiết bị là biểu mẫu thường được sử dụng tại các doanh nghiệp nhằm ghi lại và xác nhận việc chuyển giao thiết bị, máy móc.

Biên bản bàn giao thiết bị máy móc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp, cụ thể:

 • Biên bản đảm bảo quyền lợi cũng như trách nhiệm của các bên (bên bàn giao và bên nhận bàn giao) theo quy định của pháp luật
 • Là căn cứ để người sử dụng lao động nhận lại thiết bị, máy móc khi người lao động thôi việc
 • Biên bản bàn giao thiết bị máy móc thể hiện uy tín và sự chuyên nghiệp của hai bên

>> Đọc thêm: Tải ngay mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất

2. Hướng dẫn chi tiết cách lập mẫu biên bản bàn giao thiết bị 

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định 30/2020/NĐ-CP, biên bản bàn giao thiết bị cần có các nội dung cụ thể sau:

 • Phải có quốc hiệu, tiêu ngữ và ngày tháng năm lập biên bản.
 • Tên biên bản: BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ
 • Thời gian lập biên bản: Đầy đủ thông tin ngày tháng năm và thời gian lập biên bản.
 • Thông tin của bên giao: Họ tên và chức vụ (nếu có)
 • Thông tin của bên nhận: Họ tên và chức vụ (nếu có)
 • Thông tin về loại thiết bị được bàn giao: Tên thiết bị, thông số kỹ thuật, mã thiết bị, số lượng và hiện trạng của thiết bị.
 • Thông tin về việc kiểm tra, bàn giao sản phẩm. Trường hợp sau khi bàn giao bên sẽ nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 • Chữ ký đầy đủ của hai bên (bên bàn giao và bên nhận bàn giao)

Hai bên sau khi thống nhất lập biên bản bàn giao theo nội dung như trên và biên bản được lập thành hai bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản.

>> Đọc thêm: Tải ngay mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất

3. Một số mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc chi tiết

 • Mẫu biên bản bàn giao thiết bị cho mượn

Cơ quan, tổ chức

…………………….

——

Số:…./BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…., ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

(V/v bàn giao thiết bị cho mượn)

Căn cứ vào Hợp đồng mượn tài sản số:……….…….;

Căn cứ…………………………………………………….…..;

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao: (Bên A)

Ông/Bà:…………………………………………………

Chức vụ:………………..Bộ phận:……………………

Trường:…………………………………………………

Bên nhận bàn giao: (Bên B)

Họ và tên: ……………………………………………..

Chức vụ: ………… Lớp:……………………………..

Trường :………………………………………………

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao thiết bị cho bên B tại địa điểm: …………………………………………….

1. Các trang thiết bị gồm:

STT Tên thiết bị, dụng cụ Tình trạng sử dụng Số lượng

2. Lý do bàn giao

Bên B có nhu cầu mượn một số loại thiết bị, dụng cụ nêu trên để sử dụng vào việc…..

Bên B đã nhận đầy đủ số lượng trang thiết bị,dụng cụ như đã yêu cầu và có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn giao trả nguyên vẹn và đúng thời gian đã thỏa thuận ban đầu

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

>> Tải ngay mẫu biên bản bàn giao thiết bị cho mượn Tại đây

 • Mẫu biên bản bàn giao thiết bị cho nhân viên

CÔNG TY……..

Số:……../BB-XXX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO

(V/v: Bàn giao máy móc, vật dụng văn phòng cho người lao động)

Hôm nay, lúc … ngày … tháng … năm ………………………

Tại: Phòng Kế toán – Công ty TNHH………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

* Người sử dụng lao động:

– Bà ……. – Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, đại diện Công ty.

– Ông ……….. – Trưởng phòng Kế toán, người chứng kiến.

* Người lao động:

– Bà ………. – nhân viên kế toán, thử việc. (Hợp đồng thử việc số XXX, ngày ……….)

Tiến hành việc bàn giao máy móc, vật dụng văn phòng, là tài sản của Công ty, cho Người lao động để làm việc. Ghi nhận và thống nhất như sau:

Điều 1. Máy móc, vật dụng bàn giao

Trong thời gian thử việc, nay công ty bàn giao cho người lao động máy móc, vật dụng làm việc như sau:

STT Tên máy móc, vật dụng SL Ghi chú
1 Máy vi tính (laptop) HP 1 Đã sử dụng. Số máy: XXX
2 Máy tính Casio FX570 1 mới 100%
3 Bộ kẹp bấm, kéo văn phòng 1 mới 100%
4 Khay nhựa đựng hồ sơ 2 mới 100%

Điều 2. Quy định về việc sử dụng máy móc, vật dụng

– Người lao động có trách nhiệm bảo quản và sử dụng tài sản của công ty theo đúng nhu cầu công việc và quy định của công ty, không sử dụng vào mục đích riêng.

– Không được tự ý mang tài sản được bàn giao ra khỏi công ty (bao gồm cả việc sao chép tài liệu, dữ liệu của công ty lưu trong laptop) nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của trưởng bộ phận.

– Nếu người lao động sử dụng, vận hành không đúng kỹ thuật, dẫn đến việc làm hư hỏng máy móc, vật dụng thì phải bồi thường cho công ty theo giá thị trường.

– Sau khi kết thúc thời gian thử việc, kể cả trường hợp ký hợp đồng lao động chính thức, người lao động có trách nhiệm bàn giao lại đầy đủ và trong tình trạng nguyên vẹn những tài sản trên cho công ty.

Điều 3. Điều khoản chung:

Người lao động xác nhận đã nhận đủ số máy móc, vật dụng như nêu trên, cam kết bảo quản, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định theo yêu cầu của công ty.

Biên bản này được lập thành 3 bản, người lao động giữ 1 bản, công ty giữ 2 bản. Mọi người đã nghe đọc lại và đồng ý ký tên xác nhận dưới đây.

Trưởng Phòng Kế toán Trưởng phòng HC-NS Người lao động

>> Tải ngay mẫu biên bản bàn giao thiết bị cho nhân viên Tại đây

 • Mẫu biên bản bàn giao thiết bị mẫu chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Căn cứ hợp đồng kinh tế số………… ngày…. tháng…. năm về việc thuê thiết bị phục vụ thi công…………….giữa bên cho thuê là……… và bên đi thuê là……….

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……, tại…………….. chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Địa chỉ:………………………………………………………….

Đại diện:………………………………………………………..

BÊN NHẬN (Bên B):

Địa chỉ:………………………………………………………….

Đại diện:………………………………………………………..

STT Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật,

Mã thiết bị

Số lượng Hiện trạng
1.
2.
3.

Biên bản này làm thành cơ sở để 2 bên thực hiện và quyết toán hợp đồng kinh tế số………….. ngày…… tháng…… năm…….

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

Đại diện bên giao Đại diện bên nhận

>> Tải mẫu biên bản bàn giao thiết bị mẫu chung Tại đây

4. Lưu ý khi lập biên bản bàn giao thiết bị

Khi lập biên bản bàn giao thiết bị, kế toán doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề dưới đây:

 • Mẫu biên bản cần cung cấp đầy đủ các thông tin, đặc biệt là các thông tin liên quan đến cá nhân, máy móc, thông tin liên lạc của người chuyển và người nhận
 • Các thiết bị bàn giao cần được ghi rõ ràng, cụ thể và chính xác về số lượng, thông tin thiết bị và thời gian giao nhận cũng như hoàn trả
 • Biên bản bàn giao thiết bị cần được soạn thảo song song với hợp đồng mua bán, vận chuyển hàng hóa để hai bên nắm được tình hình cũng như hạn chế xảy ra sai sót
 • Sau khi soạn thảo, cần có chữ ký của hai bên, mỗi bên giữ một bản để làm cơ sở nếu như sau này xảy ra tranh chấp. Trường hợp biên bản không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu sẽ không có giá trị pháp lý.

Hiện nay, các doanh nghiệp thường sử dụng các phần mềm quản lý công  việc, phần mềm quản lý tài sản quản lý hàng hóa tự động…trong doanh nghiệp hiệu quả hơn. Các phần mềm như phần mềm kế toán online MISA AMIS, MISA SME… hỗ trợ doanh nghiệp quản lý công tác tài chính – kế toán nhanh chóng và chính xác.

Phần mềm kế toán MISA AMIS hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh do sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định, cụ thể:

 • Quản lý tự động các yêu cầu, đề xuất sửa chữa TSCĐ ngay trên phần mềm
 • Tự động hạch toán chứng từ, sổ sách đối với các tài sản cần đánh giá lại do sửa chữa, nâng cấp
 • Dễ dàng xem, in các sổ hay báo cáo chứng từ hạch toán chi phí sửa chữa tài sản cố định

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn!

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 2 Trung bình: 3]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả