Mẫu sổ sách kế toán hộ kinh doanh Excel theo thông tư 88/2021

26/08/2022

Loading

Mẫu sổ sách kế toán hộ kinh doanh Excel là một trong những nội dung được các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quan tâm. Theo đó, tại thông tư 88/2021/TT-BTC quy định về các biểu mẫu kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng theo. Xin mời quý độc giả theo dõi!

1. Các trường hợp HKD nộp thuế theo phương pháp kê khai và mở sổ sách kế toán

Từ năm 2022, nếu hộ kinh doanh có quy mô lớn thì nộp thuế theo phương pháp kê khai theo thông tư 40/2021/TT-BTC và phải mở sổ sách kế toán theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC

Nếu hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng có mong muốn thực hiện theo phương pháp kê khai thì trực tiếp làm đơn và gửi cơ quan quản lý thuế để được xem xét chấp nhận nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Căn cứ theo điểm 2, điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn như sau:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ trở lên, cụ thể như sau:

  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên.
  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

Đọc thêm: Hướng dẫn kê khai thuế cho hộ kinh doanh và giải pháp kế toán theo quy định mới của Thông tư số 40/2021/TT-BTC

2. Các loại sổ sách kế toán hộ kinh doanh cá thể theo thông tư 88/2021/TT-BTC

Theo khoản 4, điều 5 Thông tư 88/2021/TT-BTC hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây:

STT Tên sổ kế toán Ký hiệu
1 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Mẫu số S1- HKD
2 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S2-HKD
3 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu số S3-HKD
4 Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN Mẫu số S4-HKD
5 Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động Mẫu số S5-HKD
6 Sổ quỹ tiền mặt Mẫu số S6-HKD
7 Sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu số S7-HKD

Nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

Phần mềm Kế toán Hộ kinh doanh MISA là giải pháp đáp ứng chế độ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC, đầy đủ hệ thống chứng từ và 7 sổ kế toán. Tự động tổng hợp số liệu lên 7 sổ kế toán và hệ thống báo cáo kinh doanh chính xác. Trải nghiệm dùng thử miễn phí phần mềm ngay tại đây!

Dùng ngay miễn phí

3. Mẫu sổ sách kế toán hộ kinh doanh excel theo thông tư 88/2021/TT-BTC

3.1.  Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:……

Địa chỉ:………………………………………..

Mẫu số S1-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Tên địa điểm kinh doanh: ………………….

Năm:……………………..

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chia theo danh mục ngành nghề Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Phân phối, cung cấp hàng hóa Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu Hoạt động kinh doanh khác
A B C D 1 2 …. 4 5 7 8 10 12
Tổng cộng

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……….

– Ngày mở sổ: ………….

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải file Excel Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Tại đây

 

3.2. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…..

Địa chỉ:………………………………………..

Mẫu số S2-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: ………………..

Năm ………….……

Chứng từ Diễn giải Đơn vị tính Đơn giá Nhập Xuất Tồn Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8
Số dư đầu kỳ
Cộng phát sinh trong kỳ X X
Số dư cuối kỳ X X X X

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …..

– Ngày mở sổ: ……

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 Tải file excel Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa TẠI ĐÂY

3.3. Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…………………

Địa chỉ:………………………………………………………

Mẫu số S3-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Tên địa điểm kinh doanh: ……………

Năm …………………

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tập hợp chi phí theo các yếu tố sản xuất, kinh doanh
Số hiệu Ngày tháng Tổng số tiền Chia ra
Chi phí nhân công Chi phí điện Chi phí nước Chi phí viễn thông Chi phí thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh Chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ..) Chi phí khác (hội nghị, công tác phí, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thuê ngoài khác,…)
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8
Số phát sinh trong kỳ
Tổng cộng

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ….

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh file excel Tại đây

3.4. Mẫu sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:….

Địa chỉ:……………………………….

Mẫu số S4-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NSNN

Loại thuế:…………………

Năm: …………….

Đơn vị tính:…..

Chứng từ Diễn giải Số thuế phải nộp Số thuế đã nộp Ghi chú
Số  hiệu Ngày, tháng
A B C 1 2 3
Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Cộng số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải mẫu sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN file excel Tại đây

3.5. Mẫu sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…………….

Địa chỉ:…………………………………………….

Mẫu số S5-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN NỘP THEO LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Năm…………………..

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tiền lương và thu nhập của người lao động BHXH BHYT BHTN ….
Số hiệu Ngày, tháng Số phải trả Số đã trả Số còn phải trả Số phải trả Số đã trả Số còn phải trả Số phải trả Số đã trả Số còn phải trả Số phải trả Số đã trả Số còn phải trả
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

……….

 

– Cộng số phát sinh trong kỳ

– Số dư cuối kỳ

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 Tải mẫu sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động file excel Tại đây

3.6. Mẫu sổ quỹ tiền mặt

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…………………

Địa chỉ:……………………………………………….

Mẫu số S6-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …………….

Ngày, tháng ghi sổ Ngày, tháng chứng từ Số hiệu chứng từ Diễn giải Số tiền Ghi chú
Thu Chi Thu Chi Tồn
A B C D E 1 2 3 F
– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

x x
– Cộng số phát sinh trong kỳ x x
– Số dư cuối kỳ x x x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 Tải mẫu sổ quỹ tiền mặt file excel Tại đây

3.7. Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng

HỘ,CÁ NHÂN KINH DOANH:…………

Địa chỉ:……………………………………….

Mẫu số S7-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính)

 SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: …………….

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: …………..

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số tiền Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Thu (gửi vào) Chi (rút ra) Còn lại
A B C D 1 2 3 F
– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

– Cộng số phát sinh trong kỳ x x
– Số dư cuối kỳ x x x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 Tải mẫu sổ tiền gửi ngân hàng file excel Tại đây

4. MISA AMIS Hộ kinh doanh – Giải pháp tài chính kế toán dành riêng cho hộ, cá nhân kinh doanh

Nhằm mục đích hỗ trợ tốt nhất cho hộ, cá nhân kinh doanh, MISA chính thức phát hành phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh cá thể đáp ứng quy định về chứng từ, sổ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC, xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và nộp thuế theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Cụ thể:

  • Phần mềm AMIS Kế toán cho hộ kinh doanh đáp ứng đầy đủ mẫu chứng từ, 7 mẫu sổ sách, chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư 88/2021/TT-BTC
  • Lưu trữ toàn bộ chứng từ online và tự động tổng hợp số liệu lên 7 sổ kế toán và hệ thống báo cáo kinh doanh
  • Giao diện đơn giản, báo cáo trực quan, phần mềm kế toán Hộ kinh doanh giúp người không có chuyên môn cũng dễ dàng hạch toán mà không cần phải chọn tài khoản kế toán như trước
  • Kết nối với các phần mềm bán hàng, giúp kế thừa dữ liệu và dễ dàng nhập liệu lên phần mềm bằng file excel thay vì nhập lại từng chứng từ
  • Cung cấp đầy đủ các mẫu Tờ khai và Phụ lục khai thuế đáp ứng Thông tư 40/2021/TT-BTC. Tự động tổng hợp số liệu lên tờ khai, phụ lục giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót.
  • Kết nối giải pháp hóa đơn điện tử MISA meinvoice đáp ứng Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC giúp các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn ngay trên phần mềm kế toán, tự động truyền hóa đơn sang hệ thống của cơ quan thuế đúng theo quy định về pháp luật về thuế.
  • Tích hợp sẵn chữ ký số từ xa MISA eSign thuận tiện ký điện tử phát hành hóa đơn mọi lúc, mọi nơi ngay cả trên điện thoại di động mà không phải mang theo USB Token.
  • Kết nối dữ liệu với các phần mềm bán hàng, đồng bộ thông tin cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu, đảm bảo tính chính xác và tổng hợp báo cáo kinh doanh giúp chủ hộ dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh tại mọi thời điểm.

Trải nghiệm miễn phí Phần mềm AMIS Kế toán hộ kinh doanh với đầy đủ tính năng ngay hôm nay!

Trên đây là tổng hợp mẫu sổ sách kế toán hộ kinh doanh excel mà MISA muốn chia sẻ với chủ hộ kinh doanh và kế toán. Hy vọng những chia sẻ trên của chúng tôi có thể giúp Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoàn thiện 7 mẫu sổ sách và ứng dụng công nghệ, đảm bảo tính chính xác tối đa trong hoạt động kế toán thuế. Giảm thiểu tối đa nguy cơ bị phạt do sai sót, thiếu chứng từ.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 5 Trung bình: 4.2]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả