Chuyển đổi số Hợp đồng số Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng được cập nhật...

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng được ký kết sau khi các bên tham gia đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng xây dựng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Bài viết sau đây sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khái niệm, mục đích của thanh lý hợp đồng xây dựng cũng như cách viết một mẫu biên bản thanh lý hợp đồng đúng quy định.

I. Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là gì?

biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

1. Biên bản thanh lý hợp đồng

Thanh lý hợp đồng là khái niệm dùng để chỉ sự chấm dứt của một giao dịch dân sự, cụ thể ở đây chính là hợp đồng. Việc chấm dứt này sẽ được thành lập thành văn bản nên gọi là biên bản.

Theo đó, biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản ghi nhận việc hoàn tất một công việc, nghĩa vụ mà 2 bên đã ký kết với nhau trong bản hợp đồng trước đó.

2. Hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là kết quả của việc tổ chức đấu thầu xây dựng, cũng là khởi đầu của quá trình thực hiện dự án xây dựng. Xét về mặt pháp lý, hợp đồng xây dựng cũng là một loại hợp đồng dân sự mà ở đó có sự giao kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

>>> Bài viết liên quan: Định nghĩa và những quy định về hợp đồng xây dựng

3. Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng được hiểu như thế nào?

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là biên bản được lập sau khi hoàn thành thỏa thuận, giao dịch xây lắp nhà ở, công trình, nhà xưởng,… được trình bày qua hợp đồng thi công. Biên bản thanh lý nhằm chính thức xác nhận việc hoàn tất mọi vấn đề về quyền và lợi ích của các bên tham gia hợp đồng.

Ngoài ra, một biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng cần sẽ các đặc điểm sau:

 • Phải được thành lập bằng văn bản;
 • Có sự xác nhận của các bên tham gia trong hợp đồng chính;
 • Có thể tồn tại dưới dạng một điều khoản của hợp đồng chính (nếu hợp đồng chính có quy định về điều khoản chấm dứt hợp đồng thì không cần lập biên bản chấm dứt hợp đồng);
 • Nội dung thể hiện sự tuyên bố về việc hoàn thành nghĩa vụ của các bên; ghi nhận số lượng, chất lượng, tính chất nghĩa vụ đã được hoàn thành; tuyên bố chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia.

II. Mục đích thanh lý hợp đồng xây dựng

quy định biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Thông qua việc thanh lý hợp đồng xây dựng (lập biên bản thanh lý hợp đồng) sẽ giúp cho các bên xác định được mức độ thực hiện công việc trong hợp đồng để từ đó xác định nghĩa vụ của mỗi bên sau khi thanh lý hợp đồng cũng như xác định các vấn đề về hậu quả pháp lý của các bên trong giao kết hợp đồng.

Cụ thể, thanh lý hợp đồng thi công xây dựng nhằm các mục đích sau:

 • Tổng kết mức độ thực hiện công việc trong hợp đồng chính: Thông qua biên bản thanh lý, các bên tham gia sẽ biết được quyền và nghĩa vụ của mình đã thực hiện đến đâu, kết quả ra sao, những việc nào còn tồn đọng,… Từ đó để có kế hoạch xử lý những vấn đề chưa được giải quyết và chấm dứt các vấn đề đã được giải quyết.
 • Giải phóng quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia: Đối với các vấn đề đã xử lý xong thì tại biên bản này ghi nhận sự xóa bỏ các vấn đề này. Còn những vấn đề nào chưa xử lý xong thì có thể tiếp tục hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của 2 bên.
 • Làm căn cứ để tránh các tranh chấp về sau: Bất cứ một giao dịch nào dù mở đầu hay kết thúc thì đều được lập thành biên bản để làm căn cứ giải quyết cho các tranh chấp nếu có sau này.

III. Các quy định thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

quy định về biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Điều 147 Luật Xây dựng 2014 quy định về việc thanh lý hợp đồng xây dựng như sau:

Điều 147. Quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng

 1. Bên nhận thầu có trách nhiệm quyết toán hợp đồng xây dựng với bên giao thầu phù hợp với loại hợp đồng và hình thức giá hợp đồng áp dụng. Nội dung quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.
 2. Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận. Riêng đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn quyết toán hợp đồng không vượt quá 60 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng, bao gồm cả phần công việc phát sinh (nếu có). Trường hợp hợp đồng xây dựng có quy mô lớn thì được phép kéo dài thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng nhưng không vượt quá 120 ngày.
 3. Hợp đồng xây dựng được thanh lý trong trường hợp sau:

a) Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng;

b) Hợp đồng xây dựng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng do các bên hợp đồng thỏa thuận. Đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn thanh lý hợp đồng là 45 ngày kể từ ngày các bên hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại khoản 2 Điều 145 của Luật này. Đối với hợp đồng xây dựng có quy mô lớn, việc thanh lý hợp đồng có thể được kéo dài nhưng không quá 90 ngày.

IV. Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng theo quy định

Hợp đồng xây dựng là kết quả của việc tổ chức đấu thầu xây dựng, đồng thời là khởi đầu của quá trình hiện thực hóa dự án xây dựng đó. Xét về bản chất pháp lý, hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự, là giao kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Vì vậy, việc giao kết, thực hiện hợp đồng xây dựng không những chịu sự điều chỉnh của pháp luật xây dựng mà còn chịu sự điều chỉnh của pháp luật về đấu thầu.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 147 Luật xây dựng 2014 thì thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng do các bên hợp đồng thỏa thuận.

– Đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn thanh lý hợp đồng là 45 ngày kể từ ngày các bên hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại khoản 2 Điều 145 của Luật này.

– Đối với hợp đồng xây dựng có quy mô lớn, việc thanh lý hợp đồng có thể được kéo dài nhưng không quá 90 ngày.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần lưu ý về các trường hợp cần thực hiện thanh lý hợp đồng xây dựng theo quy định như sau:

Trường hợp 1: Hợp đồng bị hủy bỏ hoặc chấm dứt căn cứ theo Điều 17, Điều 18 Thông tư 09/2016/TT-BXD về hướng dẫn thi công xây dựng công trình (Tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng bởi bên nhận thầu/giao thầu).

Trường hợp 2: Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

V. Có cần thiết phải lập biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng không?

mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Biên bản thanh lý hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên tham gia nên đây không phải là biên bản pháp luật bắt buộc thực hiện. Tuy nhiên nếu sau này có tranh chấp xảy ra thì các bên sẽ phải tự giải quyết với nhau mà không bên nào được pháp luật bảo vệ.

Mục đích của biên bản thanh lý suy cho cùng cũng là loại giấy tờ mà các bên dùng để bảo vệ quyền lợi của mình nếu chẳng may xảy ra tranh chấp, còn không thì nó cũng chỉ là một loại giấy tờ bình thường.

Trong trường hợp các bên không có điều kiện (về thời gian, công sức) để lập biên bản thanh lý hợp đồng thì có thể bổ sung vào hợp đồng chính các nội dung như “Khi hai bên hoàn thành xong các nghĩa vụ của mình và không có khúc mắc gì xảy ra thì hợp đồng tự thanh lý”; “Sau 15 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành hết nghĩa vụ với nhau thì hợp đồng này tự đồng thanh lý”;…

VI. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng theo quy định

Sau đây, MISA xin gửi đến các doanh nghiệp mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất. Doanh nghiệp đang có nhu cầu thanh lý hợp đồng xây dựng có thể tham khảo và nhấn vào chữ bên cạnh để: TẢI VỀ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Số: …/TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng số: …/… ký ngày …/…/… giữa ……………….. và ……………………

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ………………………………………………,

Chúng tôi gồm:

BÊN A: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông/bà: …………………………………………………………………

Chức danh: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………… Fax: ……………………………..

MST: …………………………………………………………………………………

BÊN B: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

Đại diện bởi ông/bà: .………………………………………………………………..

Chức danh: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………… Fax: ………………………………………..

MST: ………………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng số: ……/…….. ký ngày …/…/… với nội dung sau:

ĐIỀU 1: Chấm dứt hợp đồng

Hai bên thỏa thuận và thống nhất thanh lý hợp đồng xây dựng số: …/… ký ngày …/…/… giữa hai bên do nội dung công việc theo Điều 2 của Hợp đồng này đã hoàn thành.

Hợp đồng nêu trên và các phụ lục kèm theo hợp đồng này chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký biên bản thanh lý này.

ĐIỀU 2: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Các bên có nghĩa vụ hoàn tất các công việc còn lại sau đây:

– Bên A thanh toán cho bên B số tiền còn lại theo hợp đồng là …….. đồng (bằng chữ: …).

– Bên B bàn giao lại cho bên A, bên A nghiệm thu công trình và các giấy tờ, tài liệu liên quan tới công trình theo thỏa thuận.

– Các vấn đề phát sinh sau này từ công trình do bên A chịu trách nhiệm.

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám đốc Giám đốc

 

Trên đây là các thông tin quan trọng mà Doanh nghiệp cần biết về biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế số như hiện nay, phần mềm hỗ trợ ký biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng đang dần trở thành phương thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thay thế cho hợp đồng giấy truyền thống bởi một số lợi ích đáng kể như:

 • Tiết kiệm được tới 90% thời gian ký kết
 • Tiết kiệm 85% chi phí
 • Đảm bảo giá trị pháp lý theo pháp luật quy định
 • Đảm bảo tiến độ ký kết ngay trong đại dịch Covid 19

AMIS WeSign 1

MISA tự hào là đơn vị cung cấp nền tảng hợp đồng điện tử AMIS WeSign tiên phong và uy tín nhất, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về giải pháp hỗ trợ ký kết hợp đồng điện tử ưu việt này, doanh nghiệp hãy click ngay vào nút dưới đây để đến với bài viết.

Tìm hiểu thêm về phần mềm AMIS WeSign

Ngoài ra, bạn cũng có thể để lại thông tin trong biểu mẫu bên dưới để được tư vấn trực tiếp. Bộ phận tư vấn của MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.


 

 

Luật sư Nguyễn Xuân Nhất

Các thông tin trong bài viết được tham khảo từ Luật sư Nguyễn Xuân Nhất.

Tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nhất. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật tổng hợp và có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực luật dân sự, luật lao động, luật kinh tế.

 

Xem thêm các nội dung liên quan

>>> Mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất được cập nhật

Lưu ý: Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và không thể thay thế được ý kiến chuyên gia. Bạn đọc vẫn cần tham khảo chuyên gia để có được ý kiến tư vấn chính xác nhất khi đưa ra quyết định.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]