Chuyển đổi số Hợp đồng số Quyết định 03/2022/QĐ-UBND về quy chế làm việc trên môi trường điện...

Ngày 31/01/2022, Ủy Ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND quy định về quy chế làm việc trên môi trường điện tử đối với cơ quan Nhà nước của tỉnh Phú Yên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2022. Sau đây, hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu những điểm đáng chú ý trong Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND.

I. Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND quy định về quy chế làm việc trên môi trường điện tử đối với cơ quan Nhà nước của tỉnh Phú Yên

Số, ký hiệu 03/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31-01-2022
Ngày có hiệu lực 18-02-2022
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy Ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Người ký duyệt Trần Hữu Thế
Trích yếu Quyết định này quy định về quy chế làm việc trên môi trường điện tử đối với cơ quan Nhà nước của tỉnh Phú Yên.
Tải nghị định TẢI VỀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP , ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 45/TTr-SNV ngày 21 tháng 01 năm 2021.

1. Phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND:

– Những công việc, hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh được thực hiện trên môi trường điện tử (sau đây gọi là làm việc trên môi trường điện tử);

– Phương thức làm việc trên môi trường điện tử và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công việc trên môi trường điện tử.

2. Đối tượng áp dụng của Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND:

– Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước của tỉnh (gọi chung là cơ quan), bao gồm:

  • Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
  • Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

– Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương quy định tại khoản 1 Điều này.

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết công việc trên môi trường điện tử với các cơ quan Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều này.

II. Những quy định đáng chú ý trong Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND quy định về quy chế làm việc trên môi trường điện tử đối với cơ quan Nhà nước của tỉnh Phú Yên

quyết định 03 2022 QĐ UBND

Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND này là Quy chế làm việc trên môi trường điện tử đối với các cơ quan nhà nước của tỉnh Phú Yên.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND.

1. Quy định về nguyên tắc làm việc trên môi trường điện tử

Tại Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND này, Ủy Ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã đưa ra 5 nguyên tắc làm việc trên môi trường điện tử gồm:

– Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan nhưng không thực hiện trên môi trường điện tử các công việc, hoạt động có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Sử dụng các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử được Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư, trang bị hoặc sản phẩm được cơ quan thẩm quyền thẩm định, chứng nhận, công bố hợp chuẩn; chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

– Xử lý văn bản, hồ sơ công việc của cơ quan trên môi trường điện tử đúng quy trình để bảo vệ an toàn, bảo mật thông tin và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của cơ quan thẩm quyền.

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát về an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố về an toàn thông tin, an ninh mạng để bảo đảm thông suốt trong vận hành hệ thống, kịp thời khai thác, sử dụng văn bản và thông tin điện tử.

– Không vi phạm các hành vi bị cấm trong giao dịch điện tử, trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, trong hoạt động an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, trong bảo vệ bí mật nhà nước, trong quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan và trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Quy định về các công việc, hoạt động của cơ quan được thực hiện trên môi trường điện tử

Điều 5 của Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND đã quy định chi tiết các công việc, hoạt động của cơ quan được thực hiện trên môi trường điện tử như sau:

– Soạn thảo, xử lý, ký số, phát hành, lưu giữ văn bản.

– Lập và gửi các báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

– Trao đổi thông tin, trao đổi văn bản trong nội bộ cơ quan, giữa các cơ quan với nhau và giữa cơ quan với tổ chức, cá nhân khác thuộc khu vực tư nhân.

– Niêm yết công khai các văn bản, tài liệu theo quy định của pháp luật về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan.

– Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

– Mã hóa tài liệu các cuộc họp để các thành viên dự họp truy cập vào hệ thống phần mềm hoặc quét mã QR Code để xem tài liệu nhằm khắc phục việc sử dụng văn bản giấy tờ trong phòng họp;

– Khuyến khích tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tuyến.

3. Quy định về trách nhiệm cá nhân mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan

Đối với trách nhiệm cá nhân mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất là Sử dụng hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử được sử dụng để làm việc trên môi trường điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này để thực hiện, tham mưu lãnh đạo cơ quan thực hiện các công việc, hoạt động công vụ theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Bắt buộc sử dụng hộp thư điện tử công vụ được cấp hoặc hệ thống quản lý văn bản và điều hành để thực hiện trao đổi văn bản, thông tin điện tử trong nội bộ cơ quan và với tổ chức, cá nhân khác trong hệ thống cơ quan nhà nước của tỉnh trong quá trình thực thi công vụ. Thường xuyên kiểm tra hộp thư công vụ cá nhân, tài khoản cá nhân trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành để tiếp nhận, nắm bắt nội dung, xử lý công việc và hồi đáp các phản ánh, ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, tự bảo quản thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, cá nhân được giao quản lý sử dụng để ký số các văn bản điện tử do cơ quan ban hành và tự quản lý, bảo mật mật khẩu đăng nhập của cơ quan, của cá nhân vào các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử được sử dụng để làm việc trên môi trường điện tử. Kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền, nhà cung cấp dịch vụ và thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết khi tài khoản của cơ quan được giao quản trị hoặc tài khoản của cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, bị lợi dụng.

Bên cạnh đó, trong trường hợp được cơ quan giao làm quản trị tài khoản mạng xã hội Zalo của cơ quan thì phải chịu trách nhiệm quản lý nguồn thông tin đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Zalo của cơ quan; thường xuyên kiểm tra các thông tin tương tác trên tài khoản mạng xã hội Zalo của cơ quan để kịp thời phúc đáp cá nhân, tổ chức đối với các thông tin thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan.

4. Quy định về trách nhiệm của cơ quan liên quan

quyết định 03 2022 QĐ UBND

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND cũng đã nêu rõ các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

Sử dụng hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử được sử dụng để làm việc trên môi trường điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này để thực hiện các công việc, hoạt động công vụ của cơ quan theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Cơ quan chủ quản hệ thống thông tin, cơ quan vận hành hệ thống thông tin, phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ các sở, ngành, đơn vị trong việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số; bảo đảm kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân được thông suốt, an toàn, thuận tiện.

Điều đáng chú ý, không sử dụng các hệ thống thông tin, phương tiện điện tử ngoài quy định Điều 6 Quy chế này để thực hiện trao đổi văn bản, thông tin điện tử của cơ quan qua môi trường điện tử, ngoại trừ được Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đối với từng trường hợp cụ thể hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Tuyệt đối không gửi thêm văn bản giấy cho các cơ quan của tỉnh đối với các loại văn bản điện tử, tài liệu điện tử, hồ sơ điện tử đã được ký chữ ký số và gửi qua môi trường điện tử theo Quy chế này, ngoại trừ các văn bản, tài liệu, hồ sơ theo thuộc danh mục văn bản trao đổi dưới dạng văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy theo quy định của Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và các quy định của pháp luật chuyên ngành khác liên quan.

Ngoài ra, cung cấp thông tin trên mạng xã hội đồng bộ, thống nhất với thông tin đã được cung cấp trên các phương tiện truyền thông chính thống khác.

Trên đây là các thông tin quan trọng mà doanh nghiệp cần chú ý về Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND quy định về quy chế làm việc trên môi trường điện tử đối với cơ quan Nhà nước của tỉnh Phú Yên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc và cần sửa đổi, bổ sung Quy chế này, các cơ quan và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Luật sư Nguyễn Xuân Nhất

Các thông tin trong bài viết được tham khảo từ Luật sư Nguyễn Xuân Nhất.

Tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nhất. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật tổng hợp và có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực luật dân sự, luật lao động, luật kinh tế.

 

Lưu ý: Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và không thể thay thế được ý kiến chuyên gia. Bạn đọc vẫn cần tham khảo chuyên gia để có được ý kiến tư vấn chính xác nhất khi đưa ra quyết định.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]