Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia được cập nhật mới nhất hiện nay

13/04/2022

Loading

Thuê chuyên gia đã không còn quá xa lạ và được thực hiện thường xuyên để phục vụ cho nhiều mục đích của doanh nghiệp. Vậy hợp đồng thuê chuyên gia là gì? Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia mới nhất được pháp luật quy định gồm những nội dung gì? Hãy cùng amis.misa.vn tìm hiểu trong bài viết này.

I. Khái quát về hợp đồng thuê chuyên gia

mẫu hợp đồng thuê chuyên gia

1. Hợp đồng thuê chuyên gia là gì?

Hợp đồng thuê chuyên gia được xem là hợp đồng dịch vụ, trong đó bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc là cho ý kiến hoặc tham vấn về một công việc hoặc một lĩnh vực cụ thể. Bên thuê dịch vụ là bên nhận chuyên gia làm việc, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cung cấp dịch vụ.

Hợp đồng thuê chuyên gia là sự thỏa thuận về việc xác lập quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng với nhau. Tuy nhiên, để đảm bảo tính ràng buộc, tránh rủi ro, pháp lý, hợp đồng được ghi nhận và ký kết giữa 2 bên.

2. Quy định về hợp đồng thuê chuyên gia

Hợp đồng thuê chuyên gia hiện tại chưa được pháp luật quy định cụ thể. Tuy nhiên, hợp đồng thuê chuyên gia được quy định như một hợp đồng dịch vụ.

Đối với việc chấm dứt hợp đồng: Nếu bên sử dụng dịch vụ đó không có lợi trong công việc thì bên đó có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, đảm bảo báo trước 1 thời gian. Đồng thời bên sử dụng dịch vụ phải thanh toán tiền công bên kia đã thực hiện cộng thêm khoản bồi thường thiệt hại.

Chấm dứt hợp đồng: Nếu bên sử dụng dịch vụ chuyên gia có hành vi vi phạm nghĩa vụ nghiêm trọng thì bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng đơn phương.

Tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ: Khi hết thời hạn cần thực hiện công việc ghi nhận trên hợp đồng mà thực tế công việc vẫn chưa hoàn tất, đồng thời bên cung cấp dịch vụ vẫn thực hiện công việc, trong khi đó bên sử dụng dịch vụ chuyên gia hoàn toàn biết điều này không có phản đối thì công việc được tiếp tục đến khi hoàn thành – hợp đồng dịch vụ chuyên gia được tiếp tục.

3. Nội dung của hợp đồng thuê chuyên gia

3.1. Nội dung hợp đồng bao gồm:

– Thời gian thuê

– Hợp đồng yêu cầu những công việc gì?

– Tiền công, phụ cấp, cách thức thanh toán, thời gian thanh toán

– Quyền và nghĩa vụ bên A và bên B

– Cách giải quyết tranh chấp nếu không thỏa thuận được ở tòa án

– Ký và xác nhận bên A và bên B

3.2. Các thông tin cá nhân cần có trong hợp đồng thuê chuyên gia:

a) Thông tin các bên

Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức, người đại diện theo đúng pháp luật, chứng minh nhân dân hoặc mã số thuế, địa chỉ của các bên phải được ghi đầy đủ, cụ thể, rõ ràng.

b) Thời hạn và phương thức thanh toán tiền lương:

Hai bên thể hiện khoảng thời gian thanh toán tiền thuê, số ngày trễ hạn có thể chấp nhận, chế tài nếu bên thuê vi phạm về thời hạn thanh toán.

c) Quyền và nghĩa vụ của các bên

Các bên quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, căn cứ Bộ luật Dân sự 2015; “Bộ luật lao động 2019”;

d) Các thỏa thuận khác

Thể hiện những thỏa thuận về các khoản chi phí khác không được nêu trong hợp đồng: điện, nước, văn phòng phẩm, các khoản trợ cấp khác do hai bên thỏa thuận.

Lưu ý: Bên thuê và bên được thuê cần thỏa thuận rõ các điều khoản về BHXH, thuế thu nhập cá nhân phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam.

đ) Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực ngay sau khi ký hết hay từ ngày giờ cụ thể nào khác.

e) Điều kiện đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê chuyên gia

Quy định chi tiết các điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng

II. Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia mới nhất

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê chuyên gia mới nhất. Quý doanh nghiệp có thể tham khảo và tải về: TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA

 Căn cứ qui định tại Bộ Luật Dân Sự.

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Hôm nay, ngày …….. tháng ………. năm 20….. Tại : Văn phòng công ty cổ phần ……………..
Hai bên gồm :

BÊN A (BÊN THUÊ CHUYÊN GIA):

CÔNG TY CỔ PHẦN…………….

Địa chỉ: , quận I, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Đại diện: Ông Hoàng Hoa Hòe, Chức vụ : giám đốc.

BÊN B (BÊN CHUYÊN GIA):

Ông : …………………………….

CMND số :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Xét rằng :

– Bên A là một doanh nghiệp chuyên thực hiện các dịch vụ về truyền thông, đang triển khai kế hoạch phát triển khách hàng (sau đây gọi là “dự án” ), đang có nhu cầu thuê chuyên gia có năng lực và chuyên môn phù hợp để thực hiện Dự án.

– Bên B là người cam kết có đủ năng lực chuyên môn phù hợp và mong muốn được thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn của mình.

Theo đó, sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A thuê và bên Bên B đồng ý đảm nhận thực hiện các công việc được nêu trong “Bản mô tả công việc” đính kèm hợp đồng này với tư cách là một “chuyên gia” trong Dự án của bên A.

1.2. Theo đó, Bên B sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Bên A và có chức danh là “Giám đốc dự án”.

1.3. Thời gian hợp đồng : 6 tháng ( hoặc cho đến khi kết thúc dự án). Khi kết thúc hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hoặc/và nhu cầu của mỗi bên, hợp đồng này có thể được xem xét gia hạn hoặc chuyển đổi hình thức thành hợp đồng lao động.

ĐIỀU 2: TIỀN CÔNG VÀ CÁC HỖ TRỢ KHÁC

2.1. Tiền công:

Tiền công mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 là 10.000.000 đồng/tháng.

Trong đó đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân mà bên B phải trả theo qui định của pháp luật.

Hàng tháng, bên A sẽ thanh toán tiền công cho bên B vào 5 ngày đầu của mỗi tháng.

2.2. Các hỗ trợ khác từ Bên A:

Ngoài khoản tiền công nêu trên, Bên A sẽ hỗ trợ, lo liệu toàn bộ chi phí đi lại, công tác phí, ăn, ở … (nếu có) cho Bên B theo đúng chế độ do bên A qui định.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

– Tạo điều kiện cần thiết, hỗ trợ phương tiện, nơi làm việc để Bên B hoàn thành công việc của mình.

– Thanh toán đầy đủ tiền công cho Bên B theo thỏa thuận.

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu hiệu quả công việc do bên B thực hiện không tốt hoặc xét thấy rõ ràng bên B không có đủ năng lực, khả năng như bên B đã cam kết.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên thuê dịch vụ – theo qui định tại Bộ luật dân sự.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

– Hoàn thành công việc do mình đảm nhận với chất lượng cao nhất. Chịu trách về công việc do mình thực hiện.

– Bảo quản phương tiện làm việc, tuân thủ các qui định, nội qui của công ty.

– Tự chịu trách nhiệm về các khoản thuế, bảo hiểm … theo qui định của pháp luật Việt Nam.

– Bên B cam kết việc ký kết hợp đồng này không tạo ra bất kỳ sự mâu thuân về quyền lợi đối với Bên thứ ba nào khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung cấp dịch vụ – theo qui định tại Bộ luật dân sự.

ĐIỀU 4: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

4.1. Hai bên hiệu và thừa nhận rằng hợp đồng này không phải là một hợp đồng lao động. Quan hệ giữa hai bên không làm phát sinh các quan hệ về pháp luật lao động.

4.2. Tất cả thông tin, tài liệu hoặc bất cứ kết quả, sản phẩm giao nộp nào do Bên B tạo nên và/hoặc biết được khi thực hiện các trách nhiệm của mình trong hợp đồng sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Bên A. Bên B cam kết không lưu giữ và sử dụng những tài liệu và thông tin nêu trên trong bất cứ trường hợp nào ngoài phạm vi và thời hạn của Hợp đồng.

4.3. Hai bên cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến hợp đồng này, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước yêu cầu.

4.4. Trong những trường hợp có lý do chính đáng, hai bên có thể thỏa thuận tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Khi đó, bên muốn chấm dứt/tạm ngưng phải thông báo cho bên kia chậm nhất là 1 tháng trước khi muốn chấm dứt hay tạm ngưng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết hoàn toàn tự nguyện khi ký kết và thực hiện nghiêm túc hợp đồng này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, hai bên sẽ gặp gỡ để trao đổi cùng giải quyết trên tinh thần thương lượng, hợp tác. Nếu không tự giải quyết được sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên.

Hai bên thừa nhận rằng luật áp dụng của hợp đồng này là luật Việt nam. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có hiệu lực như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

BÊN A  BÊN B

 

Trên đây là các thông tin quan trọng mà Doanh nghiệp cần biết về hợp đồng thuê chuyên gia. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế số như hiện nay, phần mềm hỗ trợ ký hợp đồng thuê chuyên gia đang dần trở thành phương thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thay thế cho hợp đồng giấy truyền thống bởi một số lợi ích đáng kể như:

  • Tiết kiệm được tới 90% thời gian ký kết
  • Tiết kiệm 85% chi phí
  • Đảm bảo giá trị pháp lý theo pháp luật quy định
  • Đảm bảo tiến độ ký kết ngay trong đại dịch Covid 19 ‍

AMIS WeSign 1

MISA tự hào là đơn vị cung cấp nền tảng hợp đồng điện tử AMIS WeSign tiên phong và uy tín nhất, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về giải pháp hỗ trợ ký hợp đồng online ưu việt này, doanh nghiệp hãy click ngay vào nút dưới đây để đến với bài viết.

Tìm hiểu thêm về phần mềm AMIS WeSign

Ngoài ra, bạn cũng có thể để lại thông tin trong biểu mẫu bên dưới để được tư vấn trực tiếp. Bộ phận tư vấn của MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.

 

Luật sư Nguyễn Xuân Nhất

Các thông tin trong bài viết được tham khảo từ Luật sư Nguyễn Xuân Nhất.

Tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nhất. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật tổng hợp và có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực luật dân sự, luật lao động, luật kinh tế.

 

Lưu ý: Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và không thể thay thế được ý kiến chuyên gia. Bạn đọc vẫn cần tham khảo chuyên gia để có được ý kiến tư vấn chính xác nhất khi đưa ra quyết định.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả