Mẫu biểu, quy định Mẫu biểu Tải ngay mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn chỉnh nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng là một trong những mẫu biểu được nhiều doanh nghiệp sử dụng khi cần thanh lý các hợp đồng. Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu bài viết dưới đây và cập nhật mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn chỉnh nhất.

1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng là mẫu văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hay xuất hóa đơn tài chính theo quy định.

Về bản chất, biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản chấm dứt việc thực hiện thỏa thuận của hai bên đã được thể hiện trong hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 • Hợp đồng đã được hoàn thành;
 • Theo thoả thuận của các bên;
 • Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
 • Hợp đồng bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
 • Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;
 • Khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản mà các bên không thể thỏa thuận được việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý;

Khi đó, hai bên phải xác định quyền, nghĩa vụ đã thực hiện cũng như quyền và nghĩa vụ còn tồn tại khi thực hiện thanh lý hợp đồng

>> Đọc thêm: Trọn bộ mẫu hồ sơ thanh lý tài sản cố định theo TT 200 và 133

2. Mục đích lập biên bản thanh lý hợp đồng

Hiện nay, các văn bản pháp luật dân sự hay thương mại đều không ghi nhận về khái niệm thanh lý hợp đồng, tuy nhiên tại các tổ chức/doanh nghiệp thì khái niệm này vẫn được sử dụng trong các giao dịch dân sự nhằm chấm dứt và giải phóng quyền, nghĩa vụ của các bên từ khi phát sinh hợp đồng được giao kết.

Dựa trên sự thỏa thuận, hai bên ký kết hợp đồng có thể quyết định thời điểm thanh lý hợp đồng kể cả trong trường hợp nghĩa vụ chưa hoàn thành. Trong trường hợp này, bản chất của việc thanh lý hợp đồng được hiểu là sự ghi nhận lại tiến độ thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực đặc thù thì chỉ được thanh lý hợp đồng khi hủy bỏ hoặc hoàn thành hợp đồng. Ví dụ như hợp đồng xây dựng chỉ được thực hiện thanh lý khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng hoặc hợp đồng xây dựng bị chấm dứt/hủy bỏ theo quy định của pháp luật

Việc thanh lý hợp đồng thường được thể hiện bằng biên bản thanh lý hợp đồng trong đó ghi nhận việc thực hiện hợp đồng của các bên và hạn chế những tranh chấp đối với phần nghĩa vụ đã hoàn thành.

profit margin là gì

3. Các mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn chỉnh nhất

3.1. Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng chung nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

(Thanh lý Hợp đồng  ……… số…….)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam năm 2015.

– Căn cứ vào Hợp đồng (1) ……………………………………………………….

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các Bên;

         Hôm nay, ngày …. tháng … năm ………., tại …………………………………………….., chúng tôi gồm:

BÊN ……………………: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ………………………………….   Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ……………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: ………………………………….      Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ……………………….. cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

BÊN ………………………..: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: ………………………………….      Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: ………………………………….  Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ……………………. cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Văn bản này để thực hiện việc thanh lý Hợp đồng  …………… theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Ngày ……….., hai bên đã cùng nhau thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng ………………………………

Do ……………… nên các bên quyết định lập Văn bản thanh lý Hợp đồng ..……… nói trên.

 1. Bằng việc lập và ký Văn bản thanh lý Hợp đồng này, chúng tôi chính thức tuyên bố: Hợp đồng………………… sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi chúng tôi ký vào Văn bản thanh lý Hợp đồng này.

ĐIỀU 2: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Việc thanh lý Hợp đồng nói trên là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị ép buộc và không kèm theo bất cứ điều kiện nào, không nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào.

Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp đồng và cam kết không khiếu nại gì sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

Chúng tôi đã đọc và đồng ý với nội dung Văn bản thanh lý Hợp đồng này, đồng thời ký tên, điểm chỉ vào Văn bản này làm bằng chứng.

Văn bản này được lập thành …..(….) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản.

                    Bên A                                                                              Bên B

              (ký, ghi rõ họ tên)                                                           (ký, ghi rõ họ tên)   

>> Tải ngay mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mẫu chung TẠI ĐÂY

profit margin là gì

3.2 Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ……………………………. và Công ty ………………………………………………….

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. tại …………………………………………,

Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY …………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………

Chức danh: ……………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………… Fax: ……………………………

MST: ………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : . ………………………………………………………………….

Chức danh: ………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………… Fax: ………………………………

MST: ……………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/….. ký ngày …./…../……..  với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ………..  số: ……/……../…… ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng trước thuế: …….……………………………………………

+ Thuế VAT: ………………………………………………………………

+ Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………

Phương thức thanh toán: ……………….

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

                     ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                           Giám đốc                                                                 Giám đốc

>> Tải ngay mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ TẠI ĐÂY

3.3. Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015

– Căn cứ Luật Thương mại 2005

– Căn cứ vào các văn bản và quy định pháp luật có liên quan

Hôm nay, ngày….. tháng…… năm…….. Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN:

Công ty:

Giấy Chứng nhận ĐKKD số:

Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Người đại diện: ……… Chức vụ: Giám đốc

(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA

Ông/Bà:

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên B)

Hai bên thống nhất và đồng ý ký kết biên bản thanh lý hợp đồng này với các điều khoản quy định dưới đây:

ĐIỀU 1: THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Căn cứ theo hợp đồng số …… giữa Bên A và Bên B ký ngày….., sau khi nhận thấy những mục đích và lợi ích khi ký kết hợp đồng đã đầy đủ, các bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kể từ ngày các bên đồng ký kết vào văn bản này.

Các bên được giải phóng khỏi những quy định theo hợp đồng số……. mà không phải gặp bất kỳ trở ngại nào, trừ trường hợp một trong các bên vẫn còn nghĩa vụ phải hoàn thành theo Điều 3 của Biên bản này.

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

2.1. Bên A đã hoàn tất việc giao hàng đúng với đơn hàng của Hợp đồng số…… như sau:

– Hàng hóa:

– Mã hàng:

– Số lượng:

2.2. Bên B dã hoàn tất việc thanh toán cho Bên A theo giá trị Hợp đồng số….. với số tiền là: ………. Theo thông tin chuyển khoản:

– Chủ tài khoản:

– Số tài khoản:

– Ngân hàng:

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CÒN LẠI CỦA CÁC BÊN

3.1. Bên A có nghĩa vụ bảo hành số hàng hóa này dựa trên phiếu bảo hành kèm theo từng đơn vị hàng hóa. Việc bảo hành sẽ được thực hiện liên tục trong vòng 01 năm kể từ ngày Bên B ký vào phiếu bảo hành theo kèm theo từng đơn vị hàng hóa do Bên A cung cấp.

3.2. Bên B có nghĩa vụ báo ngay cho Bên A chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hiện ra lỗi của hàng hóa để Bên A kịp thời thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Lỗi hoặc hư hỏng đó xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc kết cấu hàng hóa của Bên A.

Nếu Bên B không kịp thời thông báo như quy định của Biên Bản này thì mọi thiệt hại về hàng hóa do Bên B chịu trách nhiệm

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Các bên đã đọc và thống nhất về những thỏa thuận trong Biên bản này.

– Các bên cam kết tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng số ….. cho đến hết thời hạn theo thỏa thuận.

– Biên bản được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên.

– Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

Bên A                                                                               Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

>> Tải ngay mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa TẠI ĐÂY

3.4. Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Số: ………………./TLHĐV

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015

– Căn cứ hợp đồng vay nợ số ……. ký ngày … tháng … năm … giữa ………………………..… với …………………………………

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……. tại …… chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Bên cho vay)

Ông(Bà):…………………………… Chức vụ: ……………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………….. Fax: ……………………………………………….

Tài khoản: ……………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Bên vay nợ)

Ông(Bà):………………………… Chức vụ: ………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………….. Fax: …………………………………………………….

Tài khoản: ……………………………………………………………………………

Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên với các nội dung sau đây:

 1. Bên B đã thanh toán đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn Bên A theo hợp đồng số …………… ký ngày …… tháng ……năm ………
 2. Tổng số tiền thanh toán gồm có:

– Tiền gốc:……………………………………………………………………………

– Tiền lãi: …………………………………………………………………………….

– Tổng cộng: …………………………………………………………………………

(Viết bằng chữ: ……………………………………………………)

 1. Kể từ ngày …….. tháng …….. năm ……….. , hợp đồng số ……… được thanh lý xong quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

>> Tải ngay mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền TẠI ĐÂY

3.5. Biên bản thanh lý hợp đồng môi giới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ……………………………. và Công ty ………………………………………………….

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. tại …………………………………………,

Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY………………………………………………………………….. 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………

Chức danh: ……………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………… Fax: ……………………………

MST: ………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : . ………………………………………………………………….

Chức danh: ………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………… Fax: ………………………………

MST: ……………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/….. ký ngày …./…../……..  với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ………..  số: ……/……../…… ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng trước thuế: …….……………………………………………

+ Thuế VAT: ………………………………………………………………

+ Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………

Phương thức thanh toán: ……………….

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                           Giám đốc                                                                 Giám đốc

>> Tải ngay mẫu biên bản thanh lý hợp đồng môi giới TẠI ĐÂY

3.6.  Mẫu Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm 20..

Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty…………, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY ………………………….

Đại diện: ……………………………………

Chức vụ:………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………

Điện thoại:……………………………

Giấy phép kinh doanh số: ………………………………

Tài khoản: ……………………………………….

Tại ngân hàng: ………………………………………….

Bên B: CÔNG TY ………………………….

Đại diện: ……………………………………

Chức vụ:………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………

Điện thoại:……………………………

Giấy phép kinh doanh số: ………………………………

Tài khoản: ……………………………………….

Tại ngân hàng: ………………………………………….

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Nội dung:

– Bên B bàn giao cho bên A 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: …………………………………..

………………………………………………………………………………

– Bên A thanh toán cho bên B:………………………………………

+ Tổng số tiền:…………………………………………………………..

+ Bằng chữ: ……………………………………………………………..

(Chưa bao gồm 10 % thuế VAT )

Điều 2: Kết luận:

– Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ……………………………………………

– Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm đã bàn giao.

– Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí và ghi rõ họ tên)

>> Tải ngay mẫu Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng TẠI ĐÂY

Để giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác quản lý các loại hợp đồng,  phần mềm kế toán online MISA AMIS đã được xây  dựng và phát triển thành phần mềm ưu việt cho phép kế toán doanh nghiệp:

 • Nâng cao năng suất bằng cách tự động hạch toán từ: Hóa đơn đầu vào, Báo cáo ngân hàng. Tự động tổng hợp báo cáo thuế, BCTC tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu.
 • Kết nối Tổng cục thuế, Ngân hàng, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, Phần mềm bán hàng… tạo thành hệ sinh thái xử lý dữ liệu nhanh, tiện.
 • Giám đốc luôn nắm được tình hình tài chính: Doanh thu, Lợi nhuận, Chi phí, Công nợ,… mọi lúc, mọi nơi kịp thời ra quyết định điều hành.

Kính mời Quý doanh nghiệp, Anh/Chị Kế toán doanh nghiệp đăng ký trải nghiệm miễn phí bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS 15 ngày full tính năng ngay hôm nay.

>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

Tổng hợp: Kiều Lục

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]