Chuyển đổi số Hợp đồng số Phụ lục hợp đồng lao động là gì? Quy định về phụ...

Phụ lục hợp đồng lao động là gì? Có những quy định nào liên quan đến phụ lục hợp đồng lao động? MISA AMIS mời các doanh nghiệp tham khảo thông tin trong bài viết sau.

phụ lục hợp đồng lao động là gì

Hỏi: Thưa luật sư, theo tôi được biết phụ lục hợp đồng lao động được dùng để sửa đổi hoặc bổ sung điều khoản cho hợp đồng lao động trong trường hợp hai bên không muốn ký lại hợp đồng mới. Vậy xin luật sư tư vấn thêm giúp tôi các quy định liên quan đến phụ lục hợp đồng lao động cũng như mẫu phụ lục hợp đồng lao động thông dụng hiện nay. Cảm ơn luật sư rất nhiều.

Luật sư Nguye trả lời: Chào bạn, với các thắc mắc bạn đặt ra về phụ lục hợp đồng lao động, chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Phụ lục hợp đồng lao động được các bên tham gia hợp đồng lao động ký thêm với mục đích sửa đổi, bổ sung hoặc quy định chi tiết các điều khoản trong hợp đồng. Dưới đây là những điều cần biết về phụ lục hợp đồng lao động.

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định tại Khoản 1 Điều 22 về phụ lục hợp đồng như sau:

Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Từ định nghĩa trên, có thể thấy phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động do các bên giao kết.

Mục đích của việc tạo lập phụ lục hợp đồng lao động là để các bên tham gia sửa đổi, bổ sung hoặc quy định chi tiết một số nội dung trong hợp đồng lao động.

2. Các loại phụ lục hợp đồng lao động

Theo Khoản 2 Điều 22 của Bộ luật Lao động năm 2019, có 02 loại phụ lục hợp đồng lao động được phân chia dựa trên mục đích sử dụng. Cụ thể là:

Các loại phụ lục hợp đồng lao động Mục đích sử dụng
Loại 1: Phụ lục quy định chi tiết một số nội dung trong hợp đồng lao động
  • Phụ lục này được ký cùng lúc với hợp đồng hoặc được lập trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhằm quy định chi tiết một số điều khoản trong hợp đồng lao động.
  • Ví dụ: phụ lục quy định chi tiết công việc thực hiện, tiêu chuẩn, hàng hóa, số liệu, thời hạn,…
Loại 2: Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hợp đồng lao động
  • Phụ lục này thường được ký trong thời gian các bên thực hiện hợp đồng, nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong hợp đồng.
  • Ví dụ: phụ lục điều chỉnh tiền lương, phụ cấp hoặc chế độ phúc lợi khác; luân chuyển vị trí công việc, chức vụ;…

3. Một số lưu ý về nội dung của phụ lục hợp đồng lao động

Trong quá trình soạn thảo phụ lục hợp đồng, người sử dụng lao động cần lưu ý 03 vấn đề sau đây:

– Thứ nhất: phụ lục hợp đồng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động. Đây là điểm mới trong quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Trước đó, theo quy định của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì các bên được phép sửa đổi thời hạn của hợp đồng khi tiến hành ký hợp đồng lao động nhưng không được thay đổi loại hợp đồng đã tham gia giao kết.

– Thứ hai: các nội dung điều khoản trong phụ lục hợp đồng lao động không được dẫn đến cách hiểu khác về nội dung của hợp đồng lao động. Nếu gây ra cách hiểu khác thì các bên thực hiện theo nội dung đã được thỏa thuận trong hợp đồng lúc đầu.

– Thứ ba: trong trường hợp phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều khoản được sửa đổi, bổ sung và thời điểm chúng có hiệu lực.

4. Các bên có cần báo trước khi ký phụ lục hợp đồng?

quy định về phụ lục hợp đồng lao động

Như đã thông tin ở mục 3, có 02 loại phụ lục hợp đồng lao động gồm: Phụ lục quy định chi tiết một số nội dung và phụ lục bổ sung, sửa đổi một số nội dung hợp đồng lao động

Trong đó, đối với phụ lục quy định chi tiết nội dung hợp đồng, Bộ luật Lao động năm 2019 không yêu cầu phải đặt ra thời gian báo trước.

Tuy nhiên, đối với phụ lục sửa đổi và bổ sung hợp đồng lao động, Điều 33 của Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định như sau:

Điều 33. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Theo đó, trước khi muốn ký phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì bên yêu cầu sửa đổi phải báo cho bên còn lại biết trước 03 ngày về các nội dung cần sửa đổi hoặc bổ sung để hai bên có thể thống nhất thỏa thuận.

5. Quy định về số lần được ký phụ lục hợp đồng lao động

Trong pháp luật về lao động hiện hành, không có quy định giới hạn số lần được ký phụ lục hợp đồng lao động.

Trước đây, theo quy định Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì phụ lục hợp đồng chỉ được ký một lần để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động: “Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động”.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại Bộ luật Lao động năm 2019, các bên không được phép ký phụ lục để sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động. Do đó, pháp luật hiện hành không còn giới hạn số lần ký đối với bất kì trường hợp ký phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết hay sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động.

6. Mẫu phụ lục hợp đồng lao động phổ biến

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu cách soạn thảo một phụ lục hợp đồng lao động đúng quy định, chúng tôi xin gửi tới các doanh nghiệp mẫu phụ lục hợp đồng lao động thông dụng sau đây, doanh nghiệp có thể nhấn vào chữ bên cạnh để: TẢI VỀ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: ………………../PLHĐLĐ

Hôm nay, tại………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:…………………………………………………………………………

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty:…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………….. Fax:…………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi Ông (bà):……………… Chức vụ:…………………………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………..

Cấp ngày:……………………………. Nơi cấp: ……………………………………………..

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông (bà): ………………………………… Quốc tịch: ……………………………………..

Ngày sinh: ……………………………. Giới tính: ………………………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………………

Cấp ngày:…………………….. Nơi cấp: ………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Số sổ lao động (nếu có): …………………………. Tại: ……………………………………

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày…….tháng……..năm……. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

  1. Nội dung thay đổi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Thời gian thực hiện:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số….…….. ngày…… tháng…… năm……., được làm thành ….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Mời doanh nghiệp và bạn đọc tham khảo ví dụ sau đây để có thể hình dung rõ hơn về nội dung cần có trong mẫu phụ lục hợp đồng lao động:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng 4 năm 2021

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: 188/PLHĐLĐ-ABC

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần ABC, số 1 đường X, quận Y, thành phố Z.

Chúng tôi gồm có:

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty: Công ty TNHH …

Địa chỉ: Số 1 đường A, quận C, thành phố H

Điện thoại: 024.1234.1xx – Fax: 024.1234.1xx

Mã số thuế: 010xxxxxx

Số tài khoản: 139832xxx tại Ngân hàng …

Đại diện bởi Ông (bà): Nguyễn Văn A – Chức vụ: Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: ………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 00127…………………

Cấp ngày: ………………. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông (bà): Lê Thị B

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: ……………….. Giới tính: Nữ

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 0011950058xx

Cấp ngày: ………….. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Xóm S, Xã V, Huyện T, Thành phố H

Căn cứ Hợp đồng lao động số 08/HĐLĐ-ABC ngày 01 tháng 01 năm 2020 và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

Điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của hợp đồng lao động số 08/HĐLĐ-ABC như sau:

– Tăng mức lương chính thức: Mức lương mới: 9.500.000 đồng/tháng.

– Bổ sung thêm phụ cấp đi lại và điện thoại: 1.000.000 đồng/tháng.

2. Thời gian thực hiện:

Những nội dung thay đổi nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01/6/2021.

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số 08/HĐLĐ-ABC ngày 01 tháng 01 năm 2020, được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Nguyễn Văn A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Lê Thị B

Lời kết

Hy vọng qua bài viết trên đây, doanh nghiệp đã hiểu rõ phụ lục hợp đồng lao động là gì và các quy định về phụ lục hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, trong bối cảnh quá trình chuyển đổi số, số hóa doanh nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, hợp đồng lao động điện tử đang được sử dụng ngày càng rộng rãi.

Nếu muốn tìm hiểu một giải pháp ký hợp đồng điện tử uy tín, các doanh nghiệp có thể tham khảo thêm thông tin về phần mềm AMIS WeSign – hỗ trợ ký hợp đồng điện tử. Một số lợi ích mà AMIS WeSign đem lại là:

  • Tiết kiệm tới 90% thời gian ký kết
  • Tiết kiệm tới 85% chi phí
  • Đảm bảo giá trị pháp lý theo quy định hiện hành của pháp luật

Để được tư vấn và dùng thử Gói Ký 10 Hợp Đồng Điện Tử Miễn Phí, Anh/Chị vui lòng nhấn vào nút dưới đây để điền thông tin:

đăng ký 10 hợp đồng miễn phí

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]