Nghiệp vụ Hóa đơn Quy định mới về bảng kê chi tiết hóa đơn cần nắm...

Quy định mới về bảng kê chi tiết hóa đơn cần nắm rõ

Bảng kê chi tiết hóa đơn được được đính kèm nhau trong trường hợp nào theo quy định của pháp luật hiện hành? Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm rõ hơn vấn đề kể trên.

1. Hóa đơn sử dụng bảng kê chi tiết đính kèm trong trường hợp nào?

Quy định về bảng kê chi tiết sẽ kèm theo hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử. Cụ thể:

 • Quy định về bảng kê chi tiết kèm hóa đơn giấy

Căn cứ theo tại điều 19, thông tư 39/2014/TT-BTC quy định thì trong quá trình xuất hóa đơn, nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số lượng dòng trên một số hóa đơn, kế toán được sử dụng bảng kê để liệt kê chi tiết các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn. 

Tuy nhiên, quy định này tại thông tư 39/2014/TT-BTC chỉ có hiệu lực trước ngày 01/06/2022 với hóa đơn giấy.

Vậy hóa đơn điện tử có được sử dụng kèm bảng kê chi tiết kèm theo hóa đơn không?

 • Quy định về bảng kê chi tiết kèm hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

“Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.”

Như vậy, khi chuyển sang hóa đơn điện tử, chỉ những “dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh” thì mới được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn. 

Trong các đơn vị được Tổng cục Thuế cấp phép cung cấp hoá đơn điện tử, MISA được đánh giá vượt trội nhờ nhiều tính năng thông minh và hệ thống liên thông dữ liệu giữa hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán. Phần mềm hoá đơn điện tử MISA meInvoice được kết nối trực tiếp với phần mềm kế toán online MISA AMIS, giúp kế toán có thể trực tiếp xuất hoá đơn ngay trên từ phần mềm, tra cứu nhanh chóng thông tin hóa đơn và đồng bộ thông tin từ hóa đơn điện tử lên phần mềm kế toán để hạch toán tự động, chính xác và đầy đủ. 

profit margin là gì

2. Cách lập bảng kê chi tiết hóa đơn

Căn cứ theo điểm a, khoản 6 điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về việc bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền với những nội dung cơ bản dưới đây:

 • Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày… tháng… năm”.
 • Trên Bảng kê phải có: Tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê.
 • Nếu người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất GTGT” và “tiền thuế GTGT”. Tổng cộng tiền thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn GTGT.
 • Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày.
 • Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày… tháng… năm”.
 • Trường hợp các hàng hóa, dịch vụ sử dụng bảng kê để liệt kê các hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn giá.

3. Mẫu bảng kê chi tiết kèm hóa đơn điện tử mới nhất 

Bảng kê chi tiết theo hóa đơn giá trị gia tăng được thực hiện theo mẫu sau:

BẢNG KÊ SỐ …

Ngày … Tháng … Năm …

Kèm theo hóa đơn số … ngày …/…/…

Đơn vị bán hàng: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
 
Đơn vị mua hàng: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
 

Đơn vị tính: vnđ

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số

lượng

Đơn giá Thành tiền Thuế suất

GTGT

Tiền thuế GTGT Tổng cộng

 tiền

thanh toán

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
 

Tổng cộng

         
                                                                                   Người lập bảng kê
                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                

>> Tải mẫu bảng kê chi tiết hóa đơn TẠI ĐÂY

4. Bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ

Căn cứ quy định tại điều 29, Nghị định 123/NĐ-CP quy định về bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ như sau:

+ Hàng quý, doanh nghiệp mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Nếu doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0) và không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ. 

Nếu kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn và đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn = 0, trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp không cần phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

+ Nếu chuyển địa điểm kinh doanh sang địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA

Dưới đây là mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA, doanh nghiệp có thể tham khảo:

Mẫu số: BC26/HĐG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

(Áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mua hóa đơn giấy của cơ quan Thuế)

[01] Kỳ tính thuế: Quý………. năm……

[02] Người nộp thuế:

[03] Mã số thuế:

[04] Địa chỉ: 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

STT Ký hiệu mẫu hóa đơn Ký hiệu hóa đơn Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ
Số sử dụng, mất, cháy, hỏng, hủy trong kỳ Tồn cuối kỳ
Tổng số Số tồn 

đầu kỳ

Số mua/
phát hành trong kỳ
Tổng số sử dụng, mất, cháy, hỏng, hủy Trong đó
Số lượng đã sử dụng Mất/cháy/hỏng Hủy
Từ số Đến số Từ số Đến số Từ số Đến số Cộng Số
lượng
Số Số
lượng
Số Từ số Đến số Số
lượng
[05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
1
2

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…………………………

Chứng chỉ hành nghề số:…….

…………, ngày……….. tháng………. năm………..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

>> Tải ngay mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA Tại đây

Sử dụng bảng kê chi tiết hóa đơn hay bất kỳ mẫu hóa đơn nào thì doanh nghiệp cũng cần đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật để tránh việc bị xử phạt hoặc những vấn đề nghiêm trọng hơn như sai sót thông tin kế toán. Giờ đây, các doanh nghiệp không cần quá lo lắng cho vấn đề này bởi lẽ đã có những phần mềm nhiều tính năng tiện ích như phần mềm kế toán online MISA AMIS, MISA SME…

 • Kết nối trực tiếp với phần mềm bán hàng, hoá đơn điện tử: giúp lấy về tất cả hóa đơn, chứng từ để hạch toán kế toán mà không mất công nhập liệu lại. Đồng thời, lập nhanh chứng từ bán hàng từ chứng từ bán hàng có nội dung tương tự; từ báo giá/đơn đặt hàng/hợp đồng bán/phiếu xuất kho bán hàng/chứng từ mua hàng…
 • Tự động nhập liệu: Tự động nhận và hạch toán chứng từ mua – bán hàng, thu tiền gửi,.. giúp nhập liệu nhanh chóng, chuẩn xác. Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ đầu vào phòng tránh rủi ro;
 • Tự động lập báo cáo, tờ khai thuế… nhanh chóng, đảm bảo tính chính xác;

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn.

>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

Trọn bộ Báo cáo kế toán Excel​​​​​​​ theo ngành nghề doanh nghiệp
5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này