Nghiệp vụ Hóa đơn Mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn theo quy định mới nhất

Mẫu giấy biên nhận tiền là văn bản thể hiện việc 2 bên giao và nhận tiền có thông tin chi tiết, chữ ký đầy đủ. Trong một số trường hợp, nhằm đảm bảo tin cậy cho giấy biên nhận tiền sẽ có thêm người làm chứng. Mẫu giấy này thường được các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… sử dụng trong các trường hợp giao dịch dân sự vay mượn, mua bán… 

Giấy biên nhận tiền có thể hiểu đơn giản là một văn bản thể hiện việc giao tiền và nhận tiền giữa 02 bên, có chữ ký xác nhận đầy đủ. Trong nhiều trường hợp giấy biên nhận tiền sẽ có thêm nội dung người làm chứng để tăng độ tin cậy. Giấy biên nhận đóng vai trò đảm bảo về mặt pháp lý để tránh tình trạng tranh chấp không đáng có.

1. Lưu ý khi lập giấy biên nhận tiền

Một số thông tin thường có trong mẫu biên nhận tiền như: Thời gian, địa chỉ lập giấy biên nhận, họ tên đầy đủ của 2 bên giao tiền và nhận tiền. giấy tờ tùy thân như chứng minh thư… của cả 2 bên, nội dung chi tiết về việc 2 bên giao nhận tiền. Sau khi tiến hành điền thông tin đầy đủ, giao và kiểm đếm tiền, hai bên sẽ có trách nhiệm ký vào biên bản để đảm bảo tính pháp lý cho sau này.

Thông thường, để làm cơ sở chứng minh cho giao dịch tài chính, giấy biên nhận tiền phải được lập 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Giấy biên nhận sẽ tăng tính giá trị nếu có thêm nội dung làm chứng, đề phòng trường hợp xảy ra tranh chấp giữa 2 bên. Đồng thời, nếu có người làm chứng, đối tượng này cũng cần cung cấp đủ thông tin như họ tên, chứng minh thư. Người này phải có mặt trong toàn bộ quá trình giao dịch của 2 bên đồng thời cam kết làm chứng là tự nguyện, không phải ép buộc.

>> Xem thêm: Quy trình thu chi tiền mặt chuẩn chỉnh tại doanh nghiệp

2. Các mẫu giấy biên nhận tiền

2.1. Mẫu 1 giấy giao nhận tiền

Mẫu giấy giao nhận tiền được sử dụng trong trường hợp giao dịch mua bán nhà đất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại…….…., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:……………..

Số CMND: ……Ngày cấp:…………….Nơi cấp: …………..

Địa chỉ:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……

Số CMND: ……..Ngày cấp:……..Nơi cấp: …………………

Địa chỉ:………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………

Căn cứ vào thỏa thuận về việc mua bán nhà đất theo Hợp đồng đặt cọc số………. được lập vào ngày………………….. tại…………………, bằng Giấy biên nhận tiền này xác nhận ông:………… đã  bàn giao số tiền là…………………… cho bà…………………….

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thỏa thuận. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 …., ngày……tháng….….năm……

        BÊN GIAO TIỀN                                                                                           BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:……………………………………………………………

Số CMND: ….Ngày cấp:……Nơi cấp: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………….

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…………….. (Viết bằng chữ: ………………………) theo thỏa thuận.

                                                 NGƯỜI LÀM CHỨNG

TẢI MẪU 1 BIÊN NHẬN TIỀN TẠI ĐÂY

2.2. Mẫu 2 giấy biên nhận tiền

Mẫu giấy giao nhận tiền được sử dụng trong trường hợp giao dịch sử dụng trong các trường hợp giao dịch dân sự vay mượn, mua bán… Nội dung chi tiết của giao dịch sẽ được ghi cụ thể trong mục Về việc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………………….

Có nhận của ông bà:……………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: …………………………………………………………………………………………………………………………

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Về việc: ………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                ……….., ngày…tháng…năm…

                                                                      Người nhận tiền

TẢI MẪU 2 BIÊN NHẬN TIỀN TẠI ĐÂY

2.3. Mẫu 3 giấy biên nhận tiền

Mẫu giấy giao nhận tiền được sử dụng trong trường hợp giao dịch chia tài sản.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***—— 

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN 

Hôm nay, ngày… tháng… năm… tại…, Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A):

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh thư:……………………. Ngày cấp:……………………. Nơi cấp:…………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B)

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư: ……………………. Ngày cấp:……………………. Nơi cấp: ………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:… được lập ngày… tháng… năm 2010 tại: 

Ông/Bà:……………………. Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:… VNĐ (viết bằng chữ:…………………..).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, khiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thỏa thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………, ngày…tháng…năm…

 BÊN GIAO TIỀN                                                                             BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:

Số chứng minh thư:……………………. Ngày cấp:……………………. Nơi cấp: ………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:… (Viết bằng chữ:……………………. ) theo thỏa thuận.

Ký và ghi rõ họ tên

TẢI MẪU 3 BIÊN NHẬN TIỀN TẠI ĐÂY

2.4. Mẫu 4 giấy biên nhận tiền đặt cọc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là:………………………………………….………………………….

Giới tính:……………………………………………….……………………………..

Sinh ngày:…………………………………………….…………………………..

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Địa chỉ:………………………………………………………………………..…..

Số điện thoại:……………………………………………….………………………

Email:……………………………………………….………………………………….

có Bán cho

Ông (Bà):……………………………………………………………………….

Giới tính:……………………………………………….…………………………….

Sinh ngày:……………………………………………….……………………………

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Địa chỉ: ………………………………………………………….…………….

Số điện thoại:……………………………………………….……………………….

Email:……………………………………………….………………………………….

Cổ phiếu của công ty: ………………………………….………….………….

Số lượng: ………………………(Bằng chữ:…………………………………)

Tương đương: ………………………………………………..………..mệnh giá

Giá bán:………………………………(Bằng chữ:……………………………)

Tổng giá trị thanh toán: ………………………………………..………………..

(Bằng chữ: …………………………………………………….………..……)

Ông (Bà):……………đã đặt cọc:………….(Bằng chữ:…………..) cho Ông (Bà):……..…để mua số cổ phiếu trên.

Ông (Bà): …….. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……..số lượng cổ phiếu nếu trên chậm nhất vào ngày………

Ông (Bà)…….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:…………(Bằng chữ:………….) cho Ông (Bà)…… chậm nhất vào………

Trong trường hợp Ông (Bà)……….không làm thủ tục chuyển nhượng số cổ phần như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

Trong trường hợp Ông (Bà)……… không mua cổ phiếu trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.

Bên bán đảm bảo số cổ phiếu trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ…………thuộc về người mua.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thỏa thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày……tháng……….năm 20

BÊN MUA                                                                                 BÊN BÁN

MẪU 4 GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

3. Cách viết giấy biên nhận tiền

  • Thời gian, địa điểm của giấy biên nhận tiền cần phải ghi đầy đủ, rõ ràng. Ví dụ thời gian ghi rõ ngày tháng năm, địa điểm ghi rõ từ số nhà, đường, phường…
  • Một số thông tin mà 2 bên cần kiểm soát kỹ và chú trọng, không được bỏ sót như: Họ và tên, số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ, nơi ở hiện tại, hộ khẩu thường trú… Những thông tin này cần kiểm chứng và ghi chính xác, đầy đủ, chi tiết vì đây là căn cứ áp dụng cho cả 2 bên. 
  • Phần tiền giao, nhận cần kiểm đếm kỹ và ghi rõ cả phần chữ và số nhằm tránh trường hợp thêm số vào sau khi ký gây ra tranh chấp.
  • Thỏa thuận của 2 bên: Sau khi nhận tiền đầy đủ, hai bên có thỏa thuận, điều kiện với đối tác như thế nào cũng cần đề cập chi tiết.
  • Người làm chứng, xác nhận cũng cần phải ghi rõ đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân… Đồng thời phải có dòng xác nhận là làm chứng tự nguyện, không bị ép buộc.

 Xem thêm: Kế toán vốn bằng tiền và những lưu ý khi làm kế toán vốn bằng tiền

Hiện tại, các doanh nghiệp đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để công việc trở nên nhanh chóng, đơn giản và thuận lợi hơn. Trong đó, điều mà doanh nghiệp cần chú trọng đó chính là công cụ quản lý tài chính nhằm nâng cao năng suất lao động. Phần mềm kế toán online MISA AMIS – công cụ hỗ trợ đắc lực được hàng trăm nghìn doanh nghiệp Việt tin dùng. Với những tiện ích ưu việt, MISA AMIS hỗ trợ doanh nghiệp:

  • Đầy đủ 18 nghiệp vụ công nợ, thuế, lương, kế toán – kho… nhằm đáp ứng mọi yêu cầu và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
  • Lập chứng từ tự động từ khóa đơn điện tử giúp đảm bảo tính chính xác và giảm thời gian nhập liệu thủ công.
  • Đơn giản một số nghiệp vụ phức tạp như quản lý kho, tính giá thành, theo dõi khấu hao. BCTC được lập tự động…
  • Kết nối với Tổng cục thuế, hệ thống ngân hàng điện tử, chữ ký số… để kế toán có thể đồng bộ dữ liệu, xử lý công việc nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả.
  • Báo cáo quản trị được lập kịp thời giúp chủ doanh nghiệp nắm được tình hình kinh doanh, tài chính tức thời.

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để công tác kế toán hiệu quả hơn.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]