Tags Hành trình khách hàng
customer journey

Customer journey là gì? 10 bước xây dựng Customer journey Map

Customer Journey (hành trình khách hàng) hay customer journey map (bản đồ hành trình khách hàng) là những thuật ngữ được tìm kiếm rất...