Kiến thức Nghiệp vụ Thuế Thuế giá trị gia tăng Hướng dẫn các trường hợp hoàn thuế GTGT dự án đầu tư...

Hướng dẫn các trường hợp hoàn thuế GTGT dự án đầu tư mới

Trong số các đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định tại Điều 18 – Thông tư 219/2013/TT-BTC, sửa đổi bổ sung tại thông tư 130/2016/TT-BTC, trường hợp hoàn thuế GTGT dự án đầu tư mới là trường hợp tương đối phức tạp.

Các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) có dự án đầu tư mới rất quan tâm đến vấn đề hoàn thuế cho trường hợp này. Hãy theo dõi bài viết để có cái nhìn chi tiết nhất về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư mới.

1. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới cùng tỉnh

   • Nội dung

Các doanh nghiệp đáp ứng hai điều kiện:

 • Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư (trừ trường hợp dự án xây dựng nhà để bán) mà dự án diễn ra cùng tỉnh hoặc thành phố với nơi đăng ký trụ sở chính.

Nếu thuộc trường hợp này thì doanh nghiệp phải kê khai riêng thuế GTGT của dự án đầu tư để kết hợp bù trừ với thuế GTGT của hoạt động SXKD đang thực hiện trong Tờ khai để được xét hoàn thuế.

   • Cách xác định số thuế GTGT được hoàn
 • Kế toán thuế thực hiện kê khai thuế GTGT của dự án đầu tư riêng, kê khai thuế GTGT của hoạt động SXKD riêng.
 • Sau khi thực hiện bút toán kết chuyển thuế gtgt, tiến hành bù trừ giữa phần thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD đã kết chuyển của doanh nghiệp.

Lưu ý: Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư phải nhỏ hơn hoặc bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD trong kỳ của doanh nghiệp.

hoàn thuế gtgt dự án đầu tư mới

 • Lúc này xuất hiện 2 trường hợp:
TH1 Nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của dự án đầu tư mới > 300 triệu đồng thì doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư
TH2 Nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của dự án đầu tư mới < 300 triệu đồng thì tiếp tục kết chuyển số này vào số thuế GTGT đầu vào của dự án trong kỳ kê khai tiếp theo

Nếu nằm trong diện được hoàn thuế GTGT dự án đầu tư, doanh nghiệp tiến hành lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Tìm hiểu chi tiết tại đây.

Ví dụ 1: Công ty X (trụ sở chính tại thành phố Hạ Long) có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư tại thành phố Hạ Long vào tháng 4/2019. Kế toán thuế của công ty X kê khai riêng thuế GTGT của dự án và của hoạt động SXKD. Tháng 6/2019, công ty có số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD là 950 triệu đồng, dự án đầu tư có số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 400 triệu đồng.

⟹ công ty X phải bù trừ 400 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp 950 triệu đồng của kỳ tính thuế tháng 6/2019 .

Số thuế GTGT mà công ty X phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 6/2019 là:

950 – 400 = 550 (triệu đồng)

⟹Do số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư > số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD, công ty X bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế GTGT mà công ty Z nộp trong kỳ.

Ví dụ 2: Công ty Z (trụ sở chính tại thành phố Huế) có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư tại thành phố Huế vào tháng 3/2020. Kế toán thuế của công ty X kê khai riêng thuế GTGT của dự án và của hoạt động SXKD. Tháng 4/2020, dự án đầu tư có số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 600 triệu đồng. Công ty có số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD là 500 triệu đồng.

Lúc này số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của dự án đầu tư là:

600 – 500 = 100 (triệu đồng) < 300 triệu đồng

Số thuế này công ty được kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của dự án đầu tư trong kỳ tiếp theo.

Lưu ý: Công ty không được chuyển 100tr trên vào số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh

Ví dụ 3: Công ty Y (trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh) có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1/2021. Kế toán thuế của công ty X kê khai riêng thuế GTGT của dự án và của hoạt động SXKD. Tháng 2/2021, công ty có số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD là 500 triệu đồng; dự án đầu tư có số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 850 triệu đồng.

⟹ Tương tự như ví dụ 2, do số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của dự án lớn hơn số thuế GTGT phải nộp từ hoạt động SXKD, nên sau khi thực hiện bù trừ, công ty còn dư lại một số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của dự án. Số thuế này là:

850 – 500 = 350 (triệu đồng)

Như vậy, công ty Z có số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ là 350 triệu đồng (> 300 triệu đồng) nên công ty Y sẽ được nhà nước xét hoàn thuế cho dự án đầu tư.

Ví dụ 4: Công ty S (trụ sở chính tại thành phố Tuyên Quang) có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư tại thành phố Tuyên Quang vào tháng 05/2019. Kế toán thuế công ty S thực hiện kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án riêng với thuế GTGT của hoạt động SXKD. Tháng 6/2019 số thuế GTGT đầu vào của dự án là 300 triệu đồng; số thuế GTGT còn được khấu trừ của hoạt động SXKD là 100 triệu đồng.

⟹ Như vậy, tại kỳ tính thuế tháng 6/2019, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của dự án đầu tư (300tr) thuộc trường hợp được xét hoàn thuế; thuế GTGT chưa khấu trừ hết của hoạt động SXKD (100tr) được chuyển sang khấu trừ tiếp ở kỳ khai thuế tiếp theo.

2. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới khác tỉnh

2.1 Dự án không có ban quản lý

   • Nội dung

Các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện:

 • Kê khai thuế GTGT theo theo phương pháp khấu trừ.
 • Có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp dự án xây dựng nhà để bán) khác tỉnh, thành phố nơi đăng ký trụ sở chính.
 • Dự án đầu tư mới không có ban quản lý dự án.
 • Doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động; chưa làm đăng ký kinh doanh, chưa tiến hành đăng ký thuế.

Nếu thuộc trường hợp này, doanh nghiệp phải kê khai riêng thuế GTGT của dự án đầu tư để kết hợp bù trừ với thuế GTGT của hoạt động SXKD; nộp tờ khai thuế riêng cho dự án đầu tư tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

   • Cách xác định số thuế GTGT được hoàn

Doanh nghiệp thực hiện các bút toán kết chuyển, bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD – hoàn toàn tương tự với trường hợp có dự án đầu tư mới cùng tỉnh/thành phố được nêu ở phần 1. Nếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của dự án đầu tư > 300 triệu thì doanh nghiệp được hoàn thuế, nếu không sẽ chuyển sang khấu trừ ở kỳ tiếp theo cho dự án đầu tư.

Riêng trường hợp dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn cho dự án thì DN không thực hiện kết chuyển thuế GTGT để bù trừ mà thực hiện theo các hướng dẫn riêng ban hành bởi Bộ Tài Chính.

2.2 Dự án có ban quản lý

   • Nội dung

Các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện:

 • Kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
 • Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp dự án xây dựng nhà để bán) khác tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính.
 • Dự án đầu tư mới có ban quản lý dự án. Ban quản lý dự án do doanh nghiệp quyết định thành lập và có con dấu theo quy định của Pháp luật, thực hiện lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của Pháp luật về kế toán, có TK tiền gửi ngân hàng, đã đăng ký và được cấp mã số thuế.
 • Doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động; chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế.

Nếu thuộc trường hợp này, ban quản lý dự án phải lập hồ sơ khai thuế cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT và kê khai tại nơi có dự án đầu tư.

   • Cách xác định số thuế GTGT được hoàn

Khi doanh nghiệp mới được thành lập từ dự án đầu tư, các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đã hoàn thành; doanh nghiệp tức chủ đầu tư dự án phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn để bàn giao lại cho DN mới thành lập.

Ví dụ 5: Công ty A (trụ sở chính tại thành phố Hà Nội) có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư tại Hải Dương vào tháng 9/2020; dự án chưa đi vào hoạt động, chưa làm đăng ký kinh doanh, chưa thực hiện đăng ký thuế. Công ty A có quyết định thành lập Ban quản lý dự án đối với dự án đầu tư mới, đăng ký kinh doanh, đăng ký và được cấp MST tại Hải Dương.

⟹ Ở trường hợp này, công ty A không thực hiện kê khai, nộp thuế cho dự án đầu tư mà Ban quản lý dự án sẽ tự thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT như một doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Nếu công ty thành lập chi nhánh tại nơi có dự án đầu tư mới, chi nhánh đã có mã số thuế nhưng không trực tiếp quản lý dự án, mọi chi phí đầu tư cho dự án đều do công ty chi trả, mang tên và mã số thuế của công ty thì để tính số thuế được hoàn, phải thực hiện kê khai, bù trừ thuế GTGT đầu vào của dự án như nội dung nêu trong phần 1 của bài viết. (công văn số 3500 của Cục Thuế Hà Nội năm 2019).

3. Một số trường hợp không được hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

 • Dự án của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ.
 • Dự án của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng chưa đủ hoặc không đảm bảo duy trì đủ các điều kiện kinh doanh.

Việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp song để đảm bảo quyền lợi thì Nhà nước cũng cho phép các doanh nghiệp được yêu cầu và nộp hồ sơ hoàn thuế nếu đủ điều kiện. Kế toán viên cần cẩn trọng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế nói chung và các nghiệp vụ tính, nộp và xin xét hoàn thuế nói riêng. Sự hỗ trợ của các phần mềm kế toán như phần mềm kế toán online MISA AMIS sẽ giúp công tác kế toán đơn giản và chính xác hơn nhiều lần. Phân hệ thuế của phần mềm MISA AMIS tích hợp các tính năng:

 • Tự động lập tờ khai theo mẫu biểu mới nhất
 • Tự động tổng hợp số liệu
 • Hỗ trợ kế toán viên nộp tờ khai, nộp thuế điện tử cho cơ quan thuế
 • Các tiện ích khác: kiểm tra tình trạng hoạt động của nhà cung cấp, khách hàng, tự động khấu trừ thuế, hạch toán điều chỉnh thuế GTGT khi lập tờ khai

Những tính năng này sẽ giúp nghiệp vụ thuế nói chung và nghiệp vụ về xin xét hoàn thuế nói riêng trở nên dễ dàng hơn với người làm kế toán. Đăng ký trải nghiệm bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS để trực tiếp đánh giá, dùng thử miễn phí trong 15 ngày.

>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

Tác giả tổng hợp: Phương Thanh

 1,067 

Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính& kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.
Về tác giả | Bài đã đăng

Chia sẻ bài viết hữu ích này