Kế toán cho giám đốc Tổ chức bộ máy kế toán Vai trò kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Vai trò kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Vai trò kế toán tài chính trong doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Kế toán tài chính thu thập thông tin tài chính doanh nghiệp và báo cáo trong các báo cáo tài chính cũng như xác định, công bố tình trạng tài chính của tổ chức, những khó khăn thuận lợi từ thông tin tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Kế toán là gì?

Khái niệm kế toán là: “Việc thu thập; xử lý; kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế; tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động”. Một số người lại định nghĩa kế toán là người thực hiện nghệ thuật thu nhận và xử lý tất cả những thông tin liên quan đến tài chính, tài sản, các hoạt động kinh tế cũng như đánh giá các hoạt động đó của doanh nghiệp”.

| Xem thêm: 

8 công việc kế toán của một doanh nghiệp mới thành lập cần làm

Hiểu một cách đơn giản, kế toán là người thực hiện công việc ghi chép lại các giao dịch tài chính cùng với việc lưu trữ, sắp xếp, truy xuất, tóm tắt và trình bày kết quả trong các báo cáo và phân tích khác nhau. Kế toán cũng là một lĩnh vực nghiên cứu và nghề nghiệp dành riêng để thực hiện các nhiệm vụ đó.

Kế toán tài chính thực hiện công tác ghi lại các giao dịch kế toán và chuyển đổi thông tin kết quả thành báo tài chính. Trách nhiệm chính của họ là thu thập thông tin tài chính doanh nghiệp và báo cáo trong các báo cáo tài chính cũng như xác định, công bố tình trạng tài chính của tổ chức, những khó khăn thuận lợi từ thông tin tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Những thông tin tài chính này được nghiên cứu không chỉ từ tài chính doanh nghiệp lúc mà còn thu thập thông tin từ người ngoài, chẳng hạn như các nhà đầu tư, chủ nợ và người cho vay.

kế toán tài chính

| Xem thêm: 5 Thách thức hàng đầu của bộ phận kế toán hiện nay

Vai trò của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

  • Ghi chép lưu giữ lại thông tin: Các tổ chức phải ghi chép lại rõ ràng thông tin tài chính doanh nghiệp và hệ thống để theo dõi tài chính doanh nghiệp.

Kế toán cũng có vai trò quan trọng khi đảm bảo cho những người điều hành doanh nghiệp có hồ sơ tài chính doanh nghiệp đáng tin cậy cũng như thông tin giao dịch và chính xác.

  • Đảm bảo sự hợp pháp của hoạt động doanh nghiệp. Kế toán giúp các tổ chức xác định quyền và nghĩa vụ tài chính của họ.

Nếu không có kế toán phù hợp, doanh nghiệp sẽ rất khó tính toán, ví dụ, số tiền chính xác mà nhà cung cấp cần phải trả có tính đến chi phí mua hàng, chiết khấu, thuế bán hàng, thuế khấu trừ, thuế, hoàn tiền.v.v.

Do đó là cần thiết cho một doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình và khẳng định các quyền hợp pháp của riêng mình. Duy trì hồ sơ kế toán và lập báo cáo tài chính cũng thường là trách nhiệm pháp lý đối với các doanh nghiệp trên một quy mô nhất định.

  • Đánh giá hiệu xuất làm việc của doanh nghiệp: Thông tin kế toán được tóm tắt để lập báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính cung cấp tổng quan về các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Báo cáo tài chính giúp chủ sở hữu đánh giá hiệu quả và vị trí của doanh nghiệp có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư của họ.

  • Lập kế hoạch và kiểm soát tài chính: Kế toán giúp các tổ chức lập kế hoạch tài chính của họ bằng cách phát triển ngân sách và dự báo.

Phân tích phương sai cung cấp một cơ chế giám sát chi phí phát sinh của các tổ chức bằng cách so sánh với chi tiêu ngân sách. Quá trình này giúp các tổ chức lập kế hoạch tài chính của họ trước và kiểm soát mọi sai lệch so với ngân sách.

  •  Đưa ra những lời khuyên quyết định: Kế toán cung cấp một cơ sở cho các quyết định quản lý.

Ví dụ về các quyết định đó bao gồm: Thẩm định đầu tư, ra quyết định hoặc mua, quyết định giá, phân tích các yếu tố khác giới.

| Xem thêm: 

Hội thảo trực tuyến: Chuyển đổi số trong công tác quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế tại doanh nghiệp