Tags Quản trị bán hàng
hoạt động bán hàng

Chấm điểm hoạt động bán hàng dựa vào quy tắc 30-30-50...

Trong bán hàng, thông tin là sức mạnh. Và mặc dù không thể có được các số liệu chính xác của đối thủ cạnh...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng