Tags Hạch toán các khoản tiền phạt

Hướng dẫn hạch toán các khoản tiền phạt

Các khoản tiền phạt chính là khoản chi phí (có thể là chi phí được trừ hoặc chi phí không được trừ) mà doanh...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng