Tags Quản lý công cụ dụng cụ

Quản lý Công cụ dụng cụ của doanh nghiệp trên MISA...

Phân hệ Công cụ dụng cụ (CCDC) trên MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi CCDC chi tiết đến từng bộ phận...