Kiến thức Quản lý nhân sự Tranh chấp lao động và các nguyên tắc giải quyết tranh chấp...

Trong thực tế, tranh chấp lao động xảy ra khá thường xuyên, tức là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên liên quan đến việc giao kết, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện cho người lao động. Vậy thì tranh chấp này là gì? Những nội dung quan trọng trong tranh chấp này được giải thích như thế nào?

1. Tranh chấp lao động là gì?

Tranh chấp lao động là tranh chấp về những quyền lợi, nghĩa vụ thực hiện và lợi ích phát sinh giữa các bên liên quan đến việc giao kết, thực hiện hoặc dừng quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện cho người lao động; tranh chấp phát sinh từ quan hệ giữa các cá nhân liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Tranh chấp lao động là tranh chấp về những quyền lợi, nghĩa vụ thực hiện và lợi ích phát sinh
Tranh chấp lao động là tranh chấp về những quyền lợi, nghĩa vụ thực hiện và lợi ích phát sinh

2. Các loại tranh chấp lao động

Theo khoản 2 Điều 179 Bộ luật Lao động 2019: Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể, trong đó tranh chấp lao động tập thể lại gồm tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích.

  • Tranh chấp lao động cá nhân: Là tranh chấp giữa cá nhân hoặc một nhóm đơn lẻ cá nhân người lao động với người sử dụng lao động về quyền lợi và nghĩa vụ đơn lẻ của từng cá nhân. Quá trình tranh chấp này sẽ không có sự liên kết giữa những người lao động tham gia tranh chấp và tổ chức công đoàn tham gia với tư cách là người đại diện bảo vệ cho người lao động.
  • Tranh chấp lao động tập thể: Là tranh chấp giữa cả tập thể người lao động với chủ thể sử dụng lao động về quyền lợi, nghĩa vụ thống nhất của tập thể. Quá trình tranh chấp này thể hiện qua tính tổ chức cao của tập thể người lao động và còn có sự tham gia của tổ chức công đoàn với tư cách là đại diện một bên của tranh chấp.
Tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp giữa cả tập thể người lao động với chủ thể sử dụng lao động
Tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp giữa cả tập thể người lao động với chủ thể sử dụng lao động

3. So sánh tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể

3.1. Chủ thể

Tranh chấp của lao động cá nhân là tranh chấp phát sinh giữa đơn lẻ người lao động hoặc một nhóm cá nhân người lao động với người sử dụng lao động. Tranh chấp của lao động tập thể là việc tranh chấp giữa cả tập thể người lao động và người sử dụng lao động. Cộng đồng nhân viên thường bao gồm tất cả các nhân viên của đơn vị của người sử dụng lao động hoặc một phần của đơn vị của người sử dụng lao động. 

Vì vậy, nếu tranh chấp của lao động cá nhân là tranh chấp giữa cá nhân người lao động với người sử dụng lao động, thì tranh chấp này dễ dàng phân biệt với tranh chấp của lao động tập thể. Tuy nhiên, nếu một nhóm người lao động tham gia vào xung đột lao động cá nhân, thì việc phân biệt xung đột lao động cá nhân với xung đột lao động tập thể sẽ khó hơn. Ở đây, chúng ta phải kết hợp các tiêu chí khác để phân biệt giữa hai loại tranh chấp này.

3.2. Dấu hiệu về nội dung

Đây là tiêu chí chính phân biệt hai loại tranh chấp này. Nội dung tranh chấp của lao động cá nhân chỉ liên quan đến quyền và nghĩa vụ của một cá nhân hoặc một nhóm người lao động. Mục tiêu của các bên luôn mang tính cá nhân. Do đó, nếu tranh chấp có nhiều người lao động tham gia nhưng mỗi người chỉ quan tâm đến quyền lợi và trách nhiệm của mình thì tranh chấp đó vẫn được coi là tranh chấp của lao động cá nhân. 

Mặt khác, nội dung của xung đột lao động tập thể liên quan đến quyền và nghĩa vụ của toàn thể người lao động. Quyền và nghĩa vụ mà các bên tìm kiếm thường là quyền và nghĩa vụ chung của toàn bộ người sử dụng lao động hoặc một bộ phận của người sử dụng lao động. 

3.3. Dấu hiệu về tính tranh chấp 

Các tranh chấp của lao động cá nhân thường mang tính cá nhân. Tranh chấp này không có sự thống nhất của nhiều người trong một tranh chấp. Nếu nhiều người cùng tham gia tranh chấp nhưng mối quan hệ của họ rời rạc, thiếu chặt chẽ thì đó vẫn là tranh chấp của lao động cá nhân. 

Tranh chấp tập thể và cá nhân có nhiều sự khác biệt
Tranh chấp tập thể và cá nhân có nhiều sự khác biệt

Mặt khác, trong các xung đột lao động tập thể, tổ chức luôn là yếu tố hàng đầu. Những người lao động tham gia tranh chấp có mối quan hệ mật thiết với nhau và sự liên kết này tạo nên sức mạnh của cả tập thể. Nó là sức ép đối với người sử dụng lao động. Đó là lý do tại sao xung đột lao động tập thể thường có quy mô lớn và mang tính đoàn kết.

3.4. Về vai trò của tổ chức công đoàn với tranh chấp

Tiêu chí này chỉ áp dụng đối với người sử dụng lao động có tổ chức công đoàn hoặc ban công đoàn tạm thời. Trong một cuộc xung đột lao động cá nhân, tổ chức đứng ra để bảo vệ người lao động tham gia với tư cách là người đại diện cho cuộc tranh chấp. 

Nói cách khác, công đoàn chỉ là bên thứ ba bên ngoài tranh chấp, họ không phải là một bên trong tranh chấp. Công đoàn chỉ đề nghị người sử dụng lao động xem xét và giải quyết các yêu cầu của người lao động với tư cách là người đại diện và bảo vệ cho họ. 

Mặt khác, trong xung đột lao động tập thể, công đoàn trực tiếp tham gia tranh chấp. Họ là một bên tranh chấp và đại diện cho tập thể người lao động cùng làm việc với người sử dụng lao động. Đồng thời, công đoàn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc vận động và tổ chức người lao động xây dựng sức mạnh trong toàn lực lượng lao động.

4. Các nguyên tắc then chốt trong giải quyết tranh chấp của lao động 

4.1 Có sự tôn trọng giữa 2 bên

Tôn trọng quyền tự định đoạt các quyền lợi, cách giải quyết thông qua thương lượng của các bên trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp của lao động. Quan hệ lao động và người sử dụng lao động được xác lập trên cơ sở bình đẳng, tự do thỏa thuận của các bên. 

Điều đó được thể hiện bằng hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác. Nếu sự ổn định của quan hệ lao động bị phá vỡ, xuất hiện những bất đồng, tranh chấp, bất đồng thì quyền tự định đoạt của các bên cũng phải được đảm bảo bằng cách giải quyết tranh chấp. Nguyên tắc này thể hiện sự tôn trọng ý chí giải quyết vấn đề của các chủ thể trong quan hệ lao động.

4.2 Hòa giải luôn được ưu tiên 

Đặt việc giải quyết tranh chấp của lao động thông qua hòa giải là trọng yếu, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên đang có tranh chấp, tôn trọng những lợi ích chung của xã hội và không được phép trái pháp luật. Tranh chấp dân sự nói chung và tranh chấp của lao động nói riêng, các quy định của pháp luật ghi nhận phương thức giải quyết tranh chấp đầu tiên là thương lượng, hòa giải, cơ bản là giải quyết tranh chấp. 

Giải quyết tranh chấp của lao động thông qua hòa giải, trọng tài không chỉ là sự tiếp tục của thương lượng, mà nó còn là giải pháp tốt nhất để giải quyết tranh chấp của lao động, nhất là trong các tranh chấp của lao động tập thể về lợi ích.

Nguyên tắc thực hiện giữa các bên
Nguyên tắc tranh chấp giữa các bên

4.3 Công khai, minh bạch, khách quan

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp của lao động cần có tính công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật. Việc giải quyết tranh chấp công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật là điều kiện tiên quyết để giải quyết chung các tranh chấp dân sự. 

Nguyên tắc này dựa trên mục đích giải quyết tranh chấp là bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên và giáo dục, tăng cường tuân thủ pháp luật.

4.4 Có đầy đủ đại diện các bên tham gia

Bảo đảm sự tham gia đầy đủ của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp của lao động. Việc đại diện các bên tham gia giải quyết các bất đồng là một trong những quyền cơ bản của các bên trong quan hệ lao động và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người lao động. 

Ngoài ra, sự tham gia của đại diện các bên trong việc giải quyết xung đột lao động cũng là một thể hiện của cơ chế ba bên để điều chỉnh quan hệ lao động.

4.5 Tranh chấp được giải quyết khi có yêu cầu

Việc giải quyết tranh chấp của lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và được các bên tranh chấp đồng ý.

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong giải quyết tranh chấp 

Khi giải quyết tranh chấp của lao động thì người lao động và người sử dụng lao động có những quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 182 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Thứ nhất, về quyền trong giải quyết tranh chấp lao động thì hai bên được phép:

  • Tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp một cách trực tiếp hoặc thông qua đại diện
  • Rút yêu cầu hoặc thay đổi nội dung yêu cầu;
  • Yêu cầu thay đổi người tiến hành giải quyết tranh chấp lao động nếu có lý do cho rằng người đó có thể không vô tư hoặc không khách quan.
Các bên liên quan có quyền và nghĩa vụ thực hiện theo quy định
Các bên liên quan có quyền và nghĩa vụ tranh chấp theo quy định

Thứ hai, về nghĩa vụ của các bên trong giải quyết tranh chấp lao động phải thực hiện những việc sau:

  • Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình;
  • Chấp hành thỏa thuận đã đạt được, quyết định của Ban trọng tài lao động, bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động thì các bên tranh chấp cần lưu ý về các quyền lợi hợp pháp và thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Kết luận

Trên đây MISA AMIS đã giới thiệu đến bạn đọc các loại tranh chấp lao động, các nguyên tắc giải quyết tranh chấp về lao động; quyền và nghĩa vụ của hai bên trong trường hợp có xung đột lao động, cũng như những lưu ý của hai bên trong trường hợp có tranh chấp và trong việc giải quyết tranh chấp việc làm. Mong rằng sau bài viết này, người lao động và chủ thể người sử dụng lao động sẽ có cách giải quyết đúng đắn khi mắc phải các tình huống về tranh chấp của lao động.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 3 Trung bình: 5]