Chuyển đổi số Hợp đồng số Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài...

Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2018/NĐ-CP quy định giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2019.

Nghị định số 165/2018/NĐ-CP thay thế nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

I. Nghị định số 165/2018/NĐ-CP quy định giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Số, ký hiệu 165/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 24-12-2018
Ngày có hiệu lực 10-02-2019
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Tải nghị định TẢI VỀ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Nghị định 165/2018/NĐ-CP quy định phạm vi điều chỉnh bao gồm:

– Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Nghị định 165/2018/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng bao gồm:

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu, xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong phạm vi pháp luật cho phép.

II. Những nội dung đáng chú ý tại nghị định 165/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

nghị định 165 2018 DP CP

Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính là giao dịch điện tử giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các loại hoạt động nghiệp vụ như: ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước, thuế, phí, lệ phí, thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản công, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã, hải quan, kế toán, quản lý nhà nước về giá, chứng khoán, dịch vụ tài chính, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, kinh doanh bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Trong đó, việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ sẽ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Sự ra đời của nghị định 165/2018/NĐ-CP đã tạo căn cứ pháp lý vững chắc cho việc triển khai giao dịch điện tử, tháo gỡ các khó khăn trong việc triển khai giao dịch điện tử, tạo bước ngoặt lớn cho việc cải cách các thủ tục hành chính.

1. Quy định về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử

Điều 5 Nghị định 165/2018/NĐ-CP quy định: Chứng từ điện tử phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành. Hình thức thể hiện, việc khởi tạo, gửi, nhận chứng từ điện tử và giá trị pháp lý của chứng từ điện tử được thực hiện theo Luật giao dịch điện tử.

Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc khi được thực hiện một trong các biện pháp sau:

– Chứng từ điện tử được ký số bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm có liên quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

– Hệ thống thông tin có biện pháp bảo đảm toàn vẹn chứng từ điện tử trong quá trình truyền gửi, nhận, lưu trữ trên hệ thống; ghi nhận cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan đã tham gia xử lý chứng từ điện tử và áp dụng một trong các biện pháp sau để xác thực cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan tham gia xử lý chứng từ điện tử: xác thực bằng chứng thư số, xác thực bằng sinh trắc học, xác thực từ hai yếu tổ trở lên trong đó có yếu tố là mã xác thực dùng một lần hoặc mã xác thực ngẫu nhiên.

– Biện pháp khác mà các bên tham gia giao dịch thống nhất lựa chọn, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, tính xác thực, tính chống chối bỏ, phù hợp với quy định của Luật giao dịch điện tử.

2. Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy có giá trị như chứng từ giấy

Nghị định quy định cụ thể việc chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử. Theo đó, về phương thức chuyển đổi, chứng từ giấy được chuyển thành điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống thông tin, hoặc nội dung của chứng từ giấy được chuyển thành dữ liệu để lưu vào hệ thống thông tin.

Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy phải đáp ứng các điều kiện: Phản ánh đầy đủ nội dung của chứng từ giấy; cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức thực hiện (hoặc chịu trách nhiệm) việc chuyển đổi chứng từ giấy thành chứng từ điện tử ký số trên chứng từ điện tử sau khi được chuyển đổi từ chứng từ giấy hoặc được xác thực bằng một trong các biện pháp xác thực quy định nêu trên.

Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy có giá trị như chứng từ giấy trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Nghị định cũng quy định chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy. Trong đó, chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ điện tử trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

III. Nghị định 165/2018/NĐ-CP hoàn thiện hệ thống pháp lý về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

nghị định 165 2018 DP CP

Sự ra đời của nghị định 165/2018/NĐ-CP đã thay thế cho nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Theo đó, nghị định 165/2018/NĐ-CP khẳng định và chi tiết hóa giá trị pháp lý của giao dịch điện tử và chứng từ điện tử trong hoạt động tài chính, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Cụ thể, so với nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, nghị định 165/2018/NĐ-CP đưa ra các quy định với nhiều nội dung phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật hiện hành như sau:

– Về vấn đề giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, nghị định 165/2018/NĐ-CP đã khẳng định giá trị pháp lý và đảm bảo khả năng ứng dụng của chứng từ điện tử, quy định các tình huống chấp nhận chứng từ điện tử là bản gốc phù hợp thực tiễn hiện nay của giao dịch điện tử. Nghị định này cũng quy định cụ thể và đầy đủ hơn về các vấn đề liên quan đến chứng từ điện tử như: chuyển chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và ngược lại; sửa đổi chứng từ điện tử; lưu trữ chứng từ điện tử; hủy hiệc lực và tiêu hủy chứng từ điện tử; niêm phong chứng từ điện tử.

– Đối với những hạn chế trong quy định về chứng từ điện tử, việc sử dụng chữ ký số và các biện pháp kỹ thuật cụ thể tương đương chữ ký điện tử cũng đã được đề cập trực tiếp trong nghị định 165/2018/NĐ-CP, tạo căn cứ pháp lý vững chắc, thuận lợi cho việc mở rộng triển khai giao dịch điện tử; đồng thời vẫn có quy định mở để đáp ứng các công nghệ mới trong tương lai.

– Bên cạnh đó, nghị định 165/2018/NĐ-CP cũng giải quyết vấn đề sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức (bao gồm cả ký số tự động) thay cho chỉ đề cập chữ ký số, chữ ký điện tử của cá nhân. Quy định này nhằm giải phóng phương thức áp dụng giao dịch điện tử, không bắt buộc phải mô phỏng hình thức chữ ký, con dấu như trong giao dịch giấy tờ truyền thống, khai thác tối đa tính hiệu quả của giao dịch điện tử.

– Đáng chú ý, những hạn chế, thiếu đồng bộ trong việc triển khai, áp dụng giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp cũng đã được giải quyết dựa trên các quy định về các cách thức xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính bằng phương thức điện tử của nghị định 165/2018/NĐ-CP. Đồng thời, quy định cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chỉ được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân xuất trình chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử trong trường hợp không thực hiện được việc xác minh thông tin theo phương thức điện tử.

– Các quy định về hệ thống thông tin; quy định về bảo đảm an toàn giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính trên cơ sở các quy định hiện hành về an toàn thông tin mạng cũng được nêu tại 165/2018/NĐ-CP.

– Nghị định 165/2018/NĐ-CP còn quy định rõ các nội dung: Về dịch vụ trung gian phục vụ giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; trách nhiệm của tất cả các bên liên quan tới giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, trong đó bao gồm trách nhiệm công nhận và sử dụng chứng từ điện tử theo giá trị pháp lý của chứng từ điện tử.

– Ngoài ra, một số nội dung chuyển tiếp liên quan đến dịch vụ người trung gian và việc sử dụng chữ ký số của các cơ quan sử dụng ngân sách để giao dịch với cơ quan tài chính cũng được quy định cụ thể tại nghị định này.

Như vậy, có thể khẳng định, nghị định 165/2018/NĐ-CP ra đời không chỉ giải quyết các các bất cập của các quy định cũ mà còn đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử (Luật Giao dịch điện tử; Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động Ngân hàng; Nghị định về thương mại điện tử;…).

Đồng thời, nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc cải cách các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia – hội nhập quốc tế. Nhất là trong bối cảnh thời đại công nghệ số bùng nổ như hiện nay.

Luật sư Nguyễn Xuân Nhất

Các thông tin trong bài viết được tham khảo từ Luật sư Nguyễn Xuân Nhất.

Tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nhất. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật tổng hợp và có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực luật dân sự, luật lao động, luật kinh tế.

Lưu ý: Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và không thể thay thế được ý kiến chuyên gia. Bạn đọc vẫn cần tham khảo chuyên gia để có được ý kiến tư vấn chính xác nhất khi đưa ra quyết định.

5/5 - (1 bình chọn)

Tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nhất. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật tổng hợp và có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực luật dân sự, luật lao động, luật kinh tế.
Về tác giả | Bài đã đăng

Chia sẻ bài viết hữu ích này