Kiến thức Ứng dụng kế toán online trên MISA AMIS giúp doanh nghiệp xác...

Ứng dụng kế toán online trên MISA AMIS giúp doanh nghiệp xác định lãi lỗ như thế nào?

Ứng dụng kế toán online trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS cho phép doanh nghiệp nhanh chóng tính được lãi lỗ theo từng bộ phận kinh doanh nhằm xác định hiệu quả hoạt động để biết bộ phận kinh doanh nào đang mang lợi nhuận tốt nhất cho công ty, từ đó quyết định tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng cho từng bộ phận kinh doanh.

>> Phần mềm quản trị doanh nghiệp đáp ứng nghiệp vụ đặc thù trong lĩnh vực Thương mại

phần mềm kế toán online MISA AMIS giúp xác định lãi lỗ cho từng bộ phận kinh doanh cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, văn phòng và nhiều bộ phận kinh doanh Quy trình xác định lãi lỗ bộ phận kinh doanh Quy trình xác định lãi lỗ bộ phận kinh doanh MISA AMIS tự động tập hợp doanh số đã bán trong kì theo từng bộ phận kinh doanh MISA AMIS tự động tập hợp doanh số đã bán trong kì theo từng bộ phận kinh doanh MISA AMIS tự động tập hợp chi phí trực tiếp theo từng bộ phận kinh doanh MISA AMIS tự động tập hợp chi phí trực tiếp theo từng bộ phận kinh doanh MISA AMIS phân bổ chi phí chung của các bộ phận phục vụ kinh doanh cho từng bộ phận kinh doanh MISA AMIS phân bổ chi phí chung của các bộ phận phục vụ kinh doanh cho từng bộ phận kinh doanh phần mềm kế toán online MISA AMIS tính lợi nhuận từng bộ phận kinh doanh để biết BPKD nào đang mang lợi nhuận tốt nhất cho công ty, từ đó quyết định tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng cho từng BPKD

4.7/5 - (3 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này