quản trị toàn diện Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa trên...

Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa trên AMIS.VN

3529
Điểm đặc biệt của phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN so với các phần mềm khác hiện nay trên thị trường đó là việc cho phép Thủ kho cùng sử dụng phần mềm để quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa.
Thủ kho tiếp nhận các đề nghị nhập, xuất kho (Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho) trực tiếp từ bộ phận Mua hàng, Bán hàng hoặc Kế toán kho, đếm số lượng hàng nhập – xuất thực tế sau đó ghi vào Sổ kho, Thẻ kho mà không phải nhập liệu lại giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai xót khi nhập liệu.
Amis.vn
Sơ đồ thể hiện quy trình tác nghiệp giữa Kế toán và Thủ kho

 

Amis.vnAmis.vnTự động nhận đề nghị nhập/ xuất kho theo đúng nội dung trên Phiếu nhập kho/ Phiếu xuất kho do Kế toán kho, Kế toán mua hàng lập

Amis.vnAmis.vnAmis.vnTự động đối soát giữa Sổ chi tiết VTHH của Kế toán và Sổ kho của Thủ kho để phát hiện chênh lệch và tự động xử lý nếu phát hiện chênh lệch

Amis.vnAmis.vn

AMIS.VN cho phép Thủ kho xem được biên bản kiểm kê kho

Amis.vnAmis.vnCó đầy đủ các mẫu biểu báo cáo kho theo đúng quy định của nhà nước
Amis.vn
Thủ kho theo dõi số lượng tồn kho từng mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng theo số lô, theo hạn sử dụng
Amis.vnAmis.vnThủ kho theo dõi số tồn một mặt hàng trên tất cả các kho