Kiến thức Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS cung cấp các nghiệp vụ...

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS cung cấp các nghiệp vụ gì ngoài kế toán?

Khi đầu tư sử dụng AMIS.VN, Doanh nghiệp không chỉ giải quyết được các nghiệp vụ về kế toán mà còn giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ quản trị khác như: Quản trị bán hàng, quản trị nhân sự, quản trị công việc …vv

1. Các nghiệp vụ AMIS cung cấp

Quản lý bán hàng: giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ từ Marketing, Bán hàng, đến hỗ trợ sau bán hàng.

Quản lý nhân sự: giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ Quản trị nhân sự: Hoạch định nguồn nhân lực, Tuyển dụng, Quản lý hồ sơ, Quản lý hợp đồng lao động, Quản lý đào tạo, Đánh giá, Chấm công, Quản lý thời gian, Tính lương, Thuế, Bảo hiểm, Khen thưởng, Kỷ luật, Giải quyết nghỉ việc, Quản lý tài sản, Quản lý công tác phí,…

Quản lý công việc: giúp các cấp quản lý Doanh nghiệp giao việc cho nhân viên, nhắc và theo dõi tiến độ công việc, đánh giá kết quả thực hiện công việc và có thể ủy quyền khi giao việc.

Quản trị truyền thông: giúp Doanh nghiệp truyền thông chủ trương, chính sách, tin tức hoạt động, văn hóa, thể thao,… cho nhân viên kịp thời, khuyến khích các phong trào văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Quản trị Sáng kiến: giúp doanh nghiệp thu thập, bình chọn, đánh giá hiệu quả áp dụng các sáng kiến, phát huy sự sáng tạo của mọi nhân viên trong doanh nghiệp, tuyên dương những sáng kiến có giá trị.

Xem thêm Quản trị sáng kiến tại đây.

Quản trị tri thức: giúp doanh nghiệp tổng hợp Tri thức của doanh nghiệp theo từng chủ đề, nhân viên dễ dàng tra cứu, xem trực tuyến và bình luận đóng góp ý kiến.

Xem thêm Quản trị tri thức tại đây.

Quản trị hành chính: giúp doanh nghiệp quản trị công tác quản lý và sử dụng tài sản, quản trị công tác văn thư lưu trữ các văn bản đi, văn bản đến, lưu trữ các tư liệu phim, ảnh, tài liệu,… để nhân viên có thể khai thác, tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

​2. AMIS có sự kết nối chặt chẽ giữa các nghiệp vụ

Nghiệp vụ kế toán kết nối với các nghiệp vụ Bán hàng, Nhân sự để trao đổi dữ liệu theo hướng đầu ra của nghiệp vụ này là đầu vào của nghiệp vụ kia giúp Doanh nghiệp tự động hóa các quy trình tác nghiệp và tối ưu nguồn lực.

Doanh nghiệp được thêm gì khi triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS

Doanh nghiệp được thêm gì khi triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS

Kết nối với Bán hàng để tiếp nhận các thông tin của Báo giá, Đơn hàng, Hợp đồng, Đề nghị cấp hóa đơn và cập nhật tình hình thu nợ

Doanh nghiệp được thêm gì khi triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS

Tự động nhận bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm từ Nhân sự để hạch toán

Ngoài ra, Doanh nghiệp có thể tham khảo rất nhiều các tài liệu đào tạo nội bộ về Kiến thức, Kỹ năng và quy trình tác nghiệp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp,… mà MISA đã đữa sẵn vào dữ liệu khi Doanh nghiệp đăng ký dùng AMIS.VN.

Doanh nghiệp được thêm gì khi triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS