Kiến thức Quản lý cổ đông, phát hành cổ phiếu trên AMIS.VN

Quản lý cổ đông, phát hành cổ phiếu trên AMIS.VN

1. Tổng quan

Phân hệ cổ đông trong AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý được thông tin về các cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phần sở hữu của từng cổ đông, về các đợt phát hành cổ phần mới cũng như tình hình chuyển nhượng, chi trả cổ tức phát sinh trong kỳ kế toán.

Đồng thời, thông qua hệ thống báo cáo quản trị, chương trình cũng hỗ trợ các nhà quản lý có thể nhanh chóng nắm bắt được các thông tin về cổ đông và tình hình chi trả cổ tức của công ty.

2. Phân hệ cổ đông giúp gì cho doanh nghiệp?

1. Quản lý thông tin các cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phần sở hữu của từng cổ đông.

2. Quản lý thông tin các đợt phát hành cổ phần mới: ngày phát hành, loại cổ phần phát hành, số lượng, giá phát hành,…

  • Khai báo và cập nhật các thông tin về đợt phát hành cổ phần
  • Phát hành các loại cổ phần: cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, …
  • Khai báo và quản lý các thông tin về từng loại cổ phần phát hành: số lượng phát hành, loại cổ phần, giá phát hành, số năm hạn chế chuyển nhượng.

3. Quản lý tình hình chuyển nhượng cổ phiếu của các nhà đầu tư.

  • Khai báo các thông tin liên quan khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông trong công ty và giữa cổ đông với nhà đầu tư mới
  • Cập nhật vào sổ cổ đông các giao dịch chuyển nhượng cổ phần

4. Quản lý tình hình chia cổ tức và chi trả cổ tức hàng năm.

5. Báo cáo
Để hỗ trợ các doanh nghiệp có thể quản lý tốt danh sách, các thông tin cá nhân của cổ đông cũng như tình hình chi, trả cổ tức cho những cổ đông được hưởng. Chương trình đã cung cấp các báo cáo để phục vụ nhà quản trị doanh nghiệp những nhu cầu trên.

Chia sẻ bài viết hữu ích này