Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Kiểm soát kế hoạch thu – chi trên MISA AMIS

Kiểm soát kế hoạch thu – chi trên MISA AMIS

Phân hệ Ngân sách trong phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS hỗ trợ doanh nghiệp lập dự toán thu, chi ngân sách. Đồng thời trợ giúp các nhà quản lý cấp cao có thể kiểm soát tình hình thu chi và tình hình sử dụng ngân sách của từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh.

MISA AMIS

Phân hệ Ngân sách giúp gì cho doanh nghiệp?

1. Lập dự toán chi ngân sách theo tháng, năm chi tiết các đầu mục cho từng chi nhánh, phòng ban giúp kế toán kiểm soát tốt định mức chi tiêu của doanh nghiệp.


MISA AMIS

  • Các văn phòng, chi nhánh có thể lập dự toán chi tiêu ngân sách cho từng bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục chi.
  • Tổng công ty có thể tập hợp dự toán chi tiêu của tất cả các văn phòng, chi nhánh con.
  • Tổng công ty thực hiện chi tiền mặt hoặc tiền gửi để cấp phát cho văn phòng, chi nhánh.
  • Theo dõi tình hình chi ngân sách thực tế của từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận phòng ban chi tiết theo từng mục chi.

MISA AMIS

MISA AMIS

2. Giúp lập kế hoạch doanh số, lợi nhuận cho từng cơ cấu tổ chức trong đơn vị theo từng kỳ kế hoạch.

MISA AMISMISA AMISGiám đốc và kế toán dễ dàng theo dõi tình hình chi ngân sách thực tế của từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận phòng ban chi tiết theo từng mục chi so với dự toán

MISA AMIS

Xem thêm: 
Hội thảo trực tuyến: Chuyển đổi số trong công tác quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế tại doanh nghiệp