Kiến thức Quản lý tài sản cố định trên MISA AMIS

Quản lý tài sản cố định trên MISA AMIS

3378
MISA AMIS giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán TSCĐ như: Ghi tăng, Ghi giảm, Đánh giá lại, Điều chuyển, Kiểm kê, Tính khấu hao. Phần mềm đáp ứng phương pháp tính khấu hao đường thẳng, tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng TSCĐ như: Thông tư 203/2009/TT-BTC, Thông tư 45/2013/TT-BTC. Đặc biệt, phần mềm quản lý TSCĐ theo từng phòng ban, bộ phận, phân bổ chi phí khấu hao cho từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tính lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban.
MISA AMISMô hình tổng quan nghiệp vụ quản lý TSCĐ trên phần mềm MISA AMIS
MISA AMIS
1. Cho phép kế toán quản lý danh sách các TSCĐ được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: TSCĐ nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được tính khấu hao hết, đã khấu hao xong hoặc TSCĐ nào có sự điều chỉnh trong kỳ…
MISA AMISKế toán có thể xem được danh sách TSCĐ theo từng loại hoặc xem TSCĐ theo từng đơn vị sử dụng, dễ dàng lọc tìm CCDC theo nhiều tiêu chí, tham chiếu lại các chứng từ phát sinh liên quan đến TSCĐ,…
2. Doanh nghiệp có thể thực hiện tất cả nghiệp vụ TSCĐ: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Kiểm kê, Tính khấu hao, Đánh giá lại TSCĐ.
MISA AMISMISA AMIS
Lập chứng từ ghi tăng TSCĐ cho từng đơn vị sử dụng, tự động xác định tỷ lệ tính khấu hao cho từng TSCĐ
MISA AMISMISA AMIS
Tự động trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ theo từng kì, tự động xác định giá trị trích khấu hao có tính vào phi phí hợp lý hay không, tự động định khoản
MISA AMISMISA AMIS
Lập chứng từ ghi giảm TSCĐ cho từng đơn vị sử dụng, tự động định khoản bút toán ghi giảm
MISA AMISMISA AMIS
Lập chứng từ điều chuyển TSCĐ từ đơn vị này đến đơn vị khác
MISA AMISMISA AMIS
Lập chứng từ đánh giá lại do nâng cấp, sửa chữa lớn, tháo dỡ 1 hay 1 số bộ phận, liên doanh,… Cho phép điều chỉnh giá trị còn lại, thời gian sử dụng, hao mòn lũy kế Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng chính xác đến từng ngày
3. Đáp ứng nghiệp vụ chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ chủ sở hữu
MISA AMISCho phép xác định giá trị tính khấu hao theo luật thuế TNDN để loại chừ chi phí không hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
MISA AMIS
4. Định kì, phần mềm còn giúp kế toán in được danh sách tài sản để cùng cán bộ quản lý tài sản đối chiếu và kiểm đếm trong thực tế nhằm phát hiện chênh lệch. Nếu phát hiện tài sản mất mát hoặc hư hỏng, kế toán có thể thực hiện việc xử lý chênh lệch bằng cách lập chứng từ ghi giảm ngay trên biên bản kiểm kê.
MISA AMISMISA AMISCho phép xuất nhập kết quả kiểm kê vào phần mềm, điều chỉnh số lượng hoặc giá trị của TSCĐ nếu phát hiện mất mát, thừa hoặc bị giảm chất lượng
5. Đặc biệt, MISA AMIS hỗ trợ doanh nghiệp phân bổ chi phí khấu hao cho từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban
MISA AMISPhân bổ theo đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm, Phân bổ theo bộ phận để tính lãi lỗ
MISA AMISMISA AMIS
6. Cung cấp Sổ tài sản cố định để khách hàng xem và in theo mẫu quy định
MISA AMIS
7. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ nhiều tiện ích hay như: Xem được toàn bộ nội dung ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại, điều chuyển trong kì chỉ trên giao diện báo cáo sổ tài sản cố định, nhân bản TSCĐ trong danh sách, nhân bản các chứng từ giống nhau, …
MISA AMISCho phép người sử dụng có thể xem được trực tiếp chứng từ phát sinh ngay tại danh sách này mà không cần phải vào danh sách chứng từ xem