Nghiệp vụ Thuế Các hướng dẫn về chứng từ điện tử trong giao dịch...

[Cập nhật] Các hướng dẫn về chứng từ điện tử trong giao dịch thuế

Chứng từ điện tử đã được sử dụng từ lâu và theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì kể từ ngày 01/07/2022 các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sang sử dụng chứng từ điện tử. Vậy trong giao dịch thuế của các doanh nghiệp, chứng từ điện tử đã, đang và sẽ được sử dụng như thế nào?

1. Nguyên tắc giao dịch thuế điện tử

Điều 4 Thông tư 19/2021/TT-BTC đưa ra quy định về nguyên tắc trong giao dịch thuế điện tử. Theo đó:

a) Các cá nhân, tổ chức nộp thuế phải đảm bảo các điều kiện sau để có thể thực hiện giao dịch thuế điện tử:

 • Có khả năng truy cập và sử dụng mạng internet.
 • Có địa chỉ thư điện tử.
 • Có chữ ký số theo quy định tại Điều 7 Thông tư 19/2021/TT-BTC, hoặc
 • Có số điện thoại di động được một công ty viễn thông ở Việt Nam cấp đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế.

chứng từ điện tử

b) Thông tư 19/2021/TT-BTC bổ sung các phương thức thực hiện giao dịch thuế điện tử (chọn một trong các cách):

 • Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
 • Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
 • Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ các cơ quan: cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính).
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được Tổng cục thuế chấp nhận kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
 • Dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử.

c) Vấn đề đăng ký áp dụng phương thức giao dịch thuế điện tử: Thông tư 19/2021/TT-BTC quy định người nộp thuế (cá nhân, tổ chức nộp thuế) giao dịch theo hình thức nào thì phải đăng ký giao dịch thuế điện tử theo quy định và thực hiện theo hướng dẫn của từng cơ quan, tổ chức mà mình lựa chọn:

 • Cá nhân, tổ chức nộp thuế điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì đăng ký thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy định tại Điều 10 Thông tư 19/2021/TT-BTC.
 • Cá nhân, tổ chức nộp thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính thì đăng ký nộp thuế điện tử, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản, quản lý hệ thống.
 • Cá nhân, tổ chức nộp thuế điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thì đăng ký nộp thuế điện tử, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cá nhân, tổ chức nộp thuế điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN thì đăng ký nộp thuế điện tử, thực hiện theo quy định tại điều 42 Thông tư 19/2021/TT-BTC.
 • Cá nhân, tổ chức nộp thuế điện tử thông qua dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì đăng ký nộp thuế điện tử, thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán.
 • Cá nhân, tổ chức nộp thuế điện tử thông qua phương thức giao dịch điện tử thì phải thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế.

2. Về thành phần của chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử

Thành phần của chứng từ điện tử bao gồm: hồ sơ thuế điện tử; chứng từ nộp NSNN điện tử; các thông báo, quyết định, văn bản khác của cơ quan thuế dưới dạng điện tử.

chứng từ điện tử trong giao dịch thuế

Một trong những điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là bổ sung thêm quy định về hồ sơ điện tử. Theo đó, ngoài việc bao gồm hồ sơ đăng ký thuế; hồ sơ khai thuế thì hồ sơ thuế điện tử còn bao gồm:

 • Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế;
 • Tra soát thông tin nộp thuế;
 • Thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;
 • Hồ sơ hoàn thuế; hồ sơ miễn giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; hồ sơ khoanh tiền thuế nợ; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ;
 • Các hồ sơ, văn bản khác về thuế dưới dạng điện tử được quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Bên cạnh đó, thông tư 19/2021/TT-BTC cũng đưa ra quy định mới về chứng từ nộp NSNN điện tử. Chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định 11/2020/NĐ-CP là:

chứng từ nộp NSNN

Điểm b Khoản 1 Điều 6 thông tư 19/2021/TT-BTC quy định chứng từ nộp NSNN điện tử là chứng từ nộp NSNN theo quy định tại nghị định số 11/2020/NĐ-CP dưới dạng điện tử, trường hợp nộp thuế qua giao dịch thuế điện tử tại ngân hàng hoặc tổ chức trung gian thanh toán thì chứng từ nộp NSNN là chứng từ giao dịch phải đảm bảo đủ các thông tin trên mẫu chứng từ nộp NSNN của ngân hàng hoặc tổ chức trung gian thanh toán. Như vậy, quy định mới yêu cầu các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo công khai của Tổng cục thuế.

 

3. Về đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử

Thông tư 19/2021/TT-BTC bổ sung thêm quy định đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử đối với người nộp thuế (cá nhân, tổ chức nộp thuế) lựa chọn hình thức giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán. Theo đó:

 • Cá nhân, tổ chức nộp thuế lựa chọn hình thức giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: trường hợp có thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký thì thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cá nhân, tổ chức nộp thuế lựa chọn hình thức giao dịch thuế điện tử thông qua ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán: trường hợp có thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký thì thực hiện theo quy định, hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 19/2021/TT-BTC.

4. Về giao dịch điện tử trong đăng ký thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế điện tử

Thông tư 19/2021/TT-BTC bỏ quy định người nộp thuế phải nộp hồ sơ giấy sau khi đã nộp hồ sơ điện tử để đối chiếu trong trường hợp người nộp thuế nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.  Điều này có được là bởi cơ quan thuế đã thực hiện xác nhận điện tử đối với hồ sơ điện tử thông qua số điện thoại di động của cá nhân, tổ chức nộp thuế ( của cá nhân đại diện với trường hợp người nộp thuế là tổ chức).

Thông tư 19/2021/TT-BTC sửa đổi về thời gian cơ quan thuế gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử. Theo Điểm b Khoản 2 Điều 27, thời gian cơ quan thuế gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử sau khi cơ quan thuế gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử đối với trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế.

Thông tư 19/2021/TT-BTC cũng bổ sung quy định mới về miễn giảm thuế điện tử, theo đó, người nộp thuế có thể gửi hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế đến cơ quan thuế thông qua phương thức điện tử. Điều 29 Thông tư 19/2021/TT-BTC đưa ra các quy định cụ thể về quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả bằng phương thức điện tử đối với hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế của cơ quan Thuế.

Phần mềm kế toán online MISA AMIS thường xuyên cập nhật các thông tư, nghị định mới do Bộ Tài chính ban hành để giúp kế toán viên dễ dàng hơn trong công việc.

CTA nhận tư vấnTham khảo dùng thử miễn phí 15 ngày phần mềm kế toán MISA AMIS để công tác quản lý kế toán hiệu quả hơn.

Tác giả tổng hợp: Phương Thanh

Trọn bộ Báo cáo kế toán Excel​​​​​​​ theo ngành nghề doanh nghiệp
5/5 - (3 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này