Kiến thức Nghị định 71 về quản trị doanh nghiệp: những nội dung cần...

Nghị định 71 về quản trị doanh nghiệp: những nội dung cần lưu ý

Ngày 6/6/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2017, đi kèm là Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định.

nghị định 71 về quản trị doanh nghiệp

Nghị định hướng dẫn về quản trị doanh nghiệp áp dụng với công ty đại chúng (huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán). Nghị định hướng tới đồng bộ các quy định về quản trị công ty, góp phần nâng cao chất lượng quản trị của công ty đại chúng phù hợp với thông lệ quốc tế và thực trạng quản trị doanh nghiệp của các công ty đại chúng hiện nay.

Nhiều điều luật được sửa đổi, bổ sung cùng nhiều quy định mới sẽ giải quyết những khó khăn trong thực tế và hướng tới trở thành thông lệ quản trị tốt nhất. Tuy nhiên, cũng có những điểm mới sẽ khiến doanh nghiệp phải chịu thêm sức ép và khó khăn để nắm bắt và thực hiện.

1. Nội dung chính của nghị định

Nghị định gồm có 38 điều chia thành 8 chương, đề cập đến tất cả các vấn đề về ban điều hành, ban kiểm soát, xung đột lợi ích, công bố thông tin, xử lý vi phạm. Trong đó có các điểm chính như sau:

– Về phạm vi điều chỉnh (khoản 1 Điều 1 Nghị định): Về phân loại điều kiện, tiêu chuẩn quản trị công ty: Nghị định quy định về quản trị công ty theo 02 loại đối tượng là các công ty đại chúng chưa niêm yết và các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

nội dung chính nghị định 71 về quản trị doanh nghiệp

– Về quy định áp dụng pháp luật chuyên ngành quy định (Điều 3), Nghị định quy định “Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành”

– Về Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Điều 6, Điều 7): Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC để xây dựng Điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; tham khảo mẫu quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty. ĐHĐCĐ công ty phải thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

– Về họp Đại hội đồng cổ đông (khoản 1 Điều 8): Nghị định quy định lại thời hạn công ty đại chúng phải thực hiện công bố thông tin về việc chốt danh sách họp ĐHĐCĐ, nhằm đảm bảo các cổ đông cần có thời gian sắp xếp công việc để tham dự họp.

– Quy định về Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (khoản 2 Điều 13): Theo quy định tại Nghị định, kể từ ngày 01/8/2020 Chủ tịch HĐQT công ty đại chúng không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc; Quy định thành viên HĐQT của công ty đại chúng không được đồng thời làm thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác (khoản 3 Điều 12 Nghị định).

quy định mới

>> Đọc thêm: Phần mềm quản trị doanh nghiệp là gì?

Quy định về tiêu chuẩn Trưởng ban kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại công ty (Điều 20).

– Quy định về Ban kiểm soát, kiểm soát viên được áp dụng theo quy định tại Điều 163 Luật doanh nghiệp. Hiện nay, định nghĩa về kiểm toán viên, kế toán viên được quy định về pháp luật kế toán, pháp luật kiểm toán.

– Quy định được xây dựng theo hướng không cấm việc công ty mẹ cung cấp khoản vay cho công ty con trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định khác.Quy định về công bố thông tin (Chương VI Nghị định)

– Quy định về người phụ trách quản trị công ty (Điều 18 Nghị định): Nghị định quy định người phụ trách công ty có thể kiêm nhiệm vai trò của thư ký công ty theo Luật doanh nghiệp để đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

2. Một số lưu ý quan trọng của nghị định

Nghị định cho phép vay nợ giữa công ty mẹ – con, các công ty cùng trong tập đoàn kinh tế

cho phép vay nợ giữa công ty mẹ - con, các công ty cùng trong tập đoàn kinh tế

Khoản 1, Điều 26, Nghị định 71 quy định, công ty đại chúng không được cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp công ty đại chúng là tổ chức tín dụng.

Cơ chế luân chuyển dòng tiền giữa nhóm công ty mẹ – con sẽ được nới lỏng phù hợp với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên Nghị định vẫn siết giao dịch với đối tượng có liên quan. Theo đó, ngoài việc hạn chế trong quy định vay, bảo lãnh, công ty đại chúng không được thực hiện giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty đại chúng với cổ đông lớn, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, giám đốc (tổng giám đốc) và người có liên quan đến nhóm này.

Trao quyền tối cao cho đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Điều 7, Nghị định mới yêu cầu công ty đại chúng phải xây dựng và trình đại hội đồng cổ đông quy chế nội bộ về quản trị công ty.Theo quy định cũ, quy chế nội bộ về quản trị công ty phải được hội đồng quản trị và công bố công khai trên trang điện tử, nhưng với quy định mới, cổ đông là chủ thể có thẩm quyền phê duyệt quy chế này.

cổ đông

>> Đọc thêm: 6 lý do nên dùng phần mềm quản trị doanh nghiệp

Bên cạnh đó, một điểm mới của Nghị định là xuất hiện chức danh người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm thư ký công ty, phải đáp ứng một số yêu cầu như: có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty…

Tư cách thành viên của HĐQT có sự thay đổi

Từ ngày 01/8/2020, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng (hiện tại vẫn cho phép nếu được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên); Từ ngày 01/8/2019, thành viên HĐQT của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

Việc tách rời vai trò chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc là để tránh các mâu thuẫn về lợi ích có thể phát sinh, đồng thời tránh sự tập trung quyền lực, cũng như đảm bảo tính công tâm trong các quá trình ra quyết định.

Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng

Như vậy, với việc yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm tổng giám đốc, các công ty đại chúng của Việt Nam sẽ bắt buộc phải tuân theo các chuẩn mực quản trị quốc tế hiện đại, được hướng dẫn bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC)…, trong đó, chức danh chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc được nắm giữ bởi các cá nhân khác nhau và được quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ mỗi vị trí. Quy chuẩn này kỳ vọng làm tăng tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động quản trị, điều hành tại các công ty đại chúng.

>> Đọc thêm: So sánh các loại phần mềm quản trị doanh nghiệp trên thị trường hiện nay

Kiểm soát viên không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty

Theo Nghị định mới này thì công ty đại chúng có từ 03 – 05 kiểm soát viên là những người đáp ứng các điều kiện như: không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; Không thuộc thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.Như vậy, quy định mới không cho phép kế toán được kiêm nhiệm luôn chức danh kiểm soát viên kể từ ngày 01/8/2017.

Chia sẻ bài viết hữu ích này