abc

Bước 3: Ideate (Tạo ra ý tưởng cho các giải pháp sáng tạo)

Trong giai đoạn ba của quá trình design thinking, “các nhà thiết kế” đã có một bản báo cáo vấn đề sát nhất với yêu cầu của người tiêu dùng. Với một nền tảng vững chãi như vậy, bạn và đội ngũ của mình sẽ sẵn sàng để tạo ra các ý tưởng sáng tạo, kể cả những ý tửng điên rồ nhất cũng được hoan nghênh.

Không cần phải đi theo một khuôn mẫu nào trước đó, đơn giản là ghi chéo lại toàn bộ các ý tưởng của mọi người trong nhóm có thể giải quyết được vấn đề đã kết luận ở bước 2.

Một số kỹ thuật có thể được áp dụng trong bước này là Brainstorm, Brainwrite, Worst Possible Idea, và SCAMPER trong đó Brainstorm và Worst Possible Idea thường được dùng nhất để kích thích suy nghĩ tự do và mở rộng không gian vấn đề.

Câu quote: Nếu không thay đổi những suy nghĩ khuôn mẫu, chúng ta không thể giải quyết được vấn đề mà chính chúng ta tạo ra nó bằng những suy nghĩ khuôn mẫu” –Albert Einstein

Đánh giá
Chia sẻ bài viết hữu ích này