Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS đáp ứng tốt nghiệp vụ...

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS đáp ứng tốt nghiệp vụ kế toán Tổng hợp

AMIS.VN giúp kế toán tổng hợp thực hiện các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương,… trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính. Ngoài ra, nghiệp vụ tổng hợp còn có chức năng lập chứng từ ghi sổ, khóa sổ kỳ kế toán,…và nhiều sổ sách, báo cáo quản trị giúp kế toán tổng hợp/kế toán trưởng dễ dàng kiểm tra, đối chiếu số liệu khi thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

Đặc biệt, AMIS.VN là phần mềm kế toán duy nhất tại Việt Nam cho phép kế toán quản lý đồng thời hai bộ sổ sách kế toán tài chính và sổ kế toán quản trị trên cùng một cơ sở dữ liệu, giúp kế toán chỉ cần nhập liệu duy nhất một lần chứng từ và sẽ quyết định ghi những chứng từ hợp lệ vào sổ sách trước khi lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế.

>> Hạch toán và quyết toán bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS

kế toán Tổng hợp

Mô hình quy trình nghiệp vụ kế toán tổng hợp trên AMIS.VN

kế toán Tổng hợp

Cho phép kế toán thực hiện các nghiệp vụ khác: Hạch toán chi phí lương, điều chỉnh thuế GTGT, lập chứng từ ghi sổ, tính tỷ giá xuất quỹ, xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại ngoại tệ cuối năm,…

kế toán Tổng hợp

Cho phép kế toán lập chứng từ quyết toán tạm ứng và hạch toán thuế cho các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong hồ sơ đề nghị quyết toán

kế toán Tổng hợp

Kết nối với phần nghiệp vụ lương AMIS.VN (Nhân sự) để tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thu nhập cá nhân giúp kế toán không phải tính toán và nhập liệu trên phần mềm.

kế toán Tổng hợp

Tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

kế toán Tổng hợp

Cuối năm, kế toán tổng hợp có thể lập nhanh chóng các loại báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC

kế toán Tổng hợp

Nhiều báo cáo quản trị, phân tích: Báo cáo tổng hợp công nợ; Tổng hợp chi phí; Bảng tổng hợp phát sinh các tài khoản; Sổ cái; Sổ nhật ký chung,… Kế toán có thể tự thiết lập mẫu báo cáo và lưu lại để sử dụng lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls,… )

kế toán Tổng hợp

Cho phép phân bổ chi phí QLDN và chi phí bán hàng cho từng bộ phận/ phòng ban để tính lãi lỗ theo từng bộ phận

kế toán Tổng hợp

Cho phép khoá sổ kế toán để báo cáo, sổ sách đã nộp không bị thay đổi số liệu.

kế toán Tổng hợp

Chỉ cần một lần nhập liệu, kế toán sẽ quyết định xem chứng từ sẽ được ghi vào sổ tài chính hoặc sổ quản trị hoặc ghi đồng thời cả hai sổ giúp kế toán dễ dàng quản lý được đồng thời 2 bộ sổ

NHẬN BÁO GIÁ PHẦN MỀM
Chia sẻ bài viết hữu ích này