Kiến thức AMIS.VN – Đáp ứng tốt nghiệp vụ tính giá thành sản phẩm,...

AMIS.VN – Đáp ứng tốt nghiệp vụ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

AMIS.VN đáp ứng đầy đủ các phương pháp tính giá thành: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức. Phần mềm cho phép tính giá thành cho từng sản phẩm, đơn hàng, công trình hoặc hợp đồng phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề.

Đặc biệt, AMIS.VN cho phép đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Chi phí vật liệu chính, Khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, Chi phí sản xuất định mức. Tự động tập hợp các chi phí sản xuất trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí, phân bổ chi phí sản xuất chung theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc nhân công trực tiếp.

Mô hình tổng quan nghiệp vụ tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ

Mục lục Hiện

1. Phần mềm cho phép NSD khai báo các đối tượng THCP để đáp ứng với từng phương pháp tính giá.

Phần mềm giải thích từng loại đối tượng THCP để NSD biết và lựa chọn

2. Trong quá trình hạch toán các chứng từ phát sinh, nếu những chi phí nào phát sinh mà xác định rõ phát sinh cho thành phẩm nào, hay giai đoạn nào thì NSD chọn đối tượng THCP tương ứng để khi tính giá thành phần mềm tự động tổng hợp chi phí trực tiếp và phân bổ chi phí gián tiếp.

Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC thì cần xác định khoản mục chi phí tương ứng

3. Tự động tổng hợp các chi phí phát sinh trực tiếp (thông thường chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp) cho từng đối tượng tập hợp chi phí.

4. Tự động phân bổ chi phí sản xuất chung (như chi phí Khấu hao TSCĐ, Chi phí phân bổ CCDC…) cho nhiều đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành

Phân bổ CP Sản xuất chung cho nhiều ĐTTHCPtheo các tiêu chí: Nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí trực tiếp, định mức

5. Tự động cập nhật giá thành từng sản phẩm cho những lần nhập kho trước đó, tự động cập nhật giá xuất kho cho các sản phẩm được tính giá thành trên các phiếu xuất kho tương ứng.

6. Đối với doanh nghiệp áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì phần mềm tự động kết chuyển chi phí sản xuất theo từng đối tượng tập hợp chi phí sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (154) để tính giá thành sản phẩm, tự động nghiệm thu các công trình vụ việc, đơn hàng, hợp đồng.

7. Đặc biệt, AMIS.VN giúp Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo các phương pháp đang áp dụng:

Đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều tiêu chí: Sản phẩm hoàn thành tương đương, Theo nguyên vật liệu trực tiếp, Theo định mức

8. Cung cấp các báo cáo giá thành theo đúng quy định của nhà nước: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, Sổ chi phí sản xuất kinh doanh, …

Cho phép thống kê theo đối tượng, công trình, đơn hàng… và theo từng tài khoản chi phí

Cho phép xem báo cáo chi tiết , tổng hợp lãi/lỗ theo công trình, đơn hàng…

Tự thiết lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị và lưu lại sử dụng cho các lần sau, xuất khẩu báo cáo ra nhiều định dạng file doc, pdf, xls.

DÙNG THỬ PHẦN MỀM AMIS.VN TẠI ĐÂY
 
Chia sẻ bài viết hữu ích này